Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 20.06.2007

Ojitus ja metsitys ovat muuttaneet soiden kasvihuonekaasutaseita

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ja Helsingin yliopiston metsäekologian tutkimusohjelman "Turpeen ja turvemaiden käytön kasvihuonevaikutukset Suomessa" juuri valmistuneet tulokset osoittavat, että soiden metsätalouskäyttöön liittyvät toimenpiteet ovat muuttaneet merkittävästi näiden ekosysteemien kasvihuonekaasutaseita.

Ojitus on pienentänyt huomattavasti soiden metaanipäästöjä. Tulosten mukaan puuston määrän lisääntyminen pienentää päästöä entisestään, ja puuston tilavuuden perusteella voidaan laskea verrattain luotettavasti alueellisia metaaninpäästöarvioita. Vaikka metaanipäästöt ovat selvästi pienentyneet metsäojituksen vaikutuksesta, nykyinen vuosipäästö arvioidaan vielä noin 50 000 tonniksi.

Vedenpinnan aleneminen nopeuttaa turpeen hajoamista suon pintaosissa ja näyttää muuttavan maan hiilidioksiditaseen negatiiviseksi, lukuunottamatta vähäravinteisia ojitusalueita. Maaperästä poistuu laskelmien mukaan hiilidioksidia 6-17 tonnia hehtaarilta vuodessa suon ravinteisuustasosta riippuen. Puuston sitoma hiilidioksidimäärä näyttää kuitenkin pitävän kokonaistaseen positiivisena. Puuston määrän lisääntyessä suometsät säilynevät jatkossakin hiilinieluina, eli ne sitovat hiiltä.

Suopellot ovat maankäyttömuotona suurin yksittäinen kasvihuonekaasujen päästölähde. Suopeltojen metsitys vähentää huomattavasti maan hiilidioksidipäästöjä, vaikka ne suopeltojen viljelyn maassa aiheuttamista pitkäaikaisista muutoksista johtuen jäävät suuremmiksi kuin suometsissä. Myös typpioksiduulipäästöt jatkuvat korkeina pitkään viljelyn päättymisen jälkeen. Puustoon sitoutuva hiilidioksidi ei näytä riittävän kompensoimaan täysin maan päästöjä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi