Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 15.06.2007

Valtakunnan puusto yhä kasvussa

Valtakunnan metsien 10. inventointi valmistunut. Koko maan puusto yhä kasvussa. Hakkuumahdollisuudet ylittävät toteutuneet hakkuut.

Valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI10) vuosien 2004–2006 mittausaineistoihin perustuvat metsäkeskuksittaiset tulokset ovat valmistuneet. Niiden mukaan koko maan puuston määrä ja kasvu ovat edelleen lisääntyneet. Puuston kokonaistilavuus on nyt 2,19 miljardia m3 ja vuotuinen kasvu 98,5 miljoonaa kuutiota. Kokonaistilavuuden lisäys on mäntyä ja lehtipuuta. Kuusen tilavuus on pienentynyt 28 milj. kuutiota, josta 11 miljoonaa kuutiota Keski-Suomen metsäkeskuksen alueella. Kuusen hyvästä menekistä ja suhteellisen vilkkaista uudistushakkuista huolimatta kuusenkin varanto on hieman kasvanut mm. Etelä- Savon ja Pirkanmaan metsäkeskusten alueilla.

Myös sää suosinut kasvua

Puuston kasvu on lisääntynyt jokaisen metsäkeskuksen alueella, selvimmin Etelä-Savossa, missä lisäys on 1,6 milj. kuutiota VMI9:ssä arvioituun kasvuun verrattuna. Muutoksen tärkein syy on nuorten, hyväkasvuisten metsien alan lisääntyminen. Myös säätekijät ovat suosineet kasvua viime vuosina, sillä se on ollut jonkin verran pitkän aikavälin ja selvästi VMI9:n keskitasoa korkeammalla. Alle 60-vuotiaiden metsien ala on lisääntynyt Etelä-Suomessa runsaat 400 000 hehtaaria ja Pohjois-Suomessa noin 120 000 hehtaaria. Nuorten metsien alan lisäys näkyy kasvavina taimikonhoito- ja ensiharvennustarpeina tulevalla 10- vuotiskaudella. Hirvituhojen voimakas lisääntyminen kuitenkin uhkaa tulevaa kehitystä.

Keskimääräiset hakkuut 78 prosenttia kestävistä hakkuumahdollisuuksista

Suurin kestävä hakkuukertymä vuosille 2006−2015 on 72 miljoonaa kuutiota vuodessa eli 16 miljoonaa enemmän kuin toteutuneet hakkuut, joita oli keskimäärin 56 miljoonaa kuutiota vuodessa 2002−2006. Metsänkäsittelysuositusten muutos vuonna 2006 lisäsi kestäviä hakkuumahdollisuuksia 7 miljoonalla kuutiolla vuodessa. Suositusten uudistamisen jälkeen Suomessa voitaisiin siis hakata lähivuosikymmenellä kestävästi lähes saman verran kuin Suomessa toimivan metsäteollisuuden kotimaisen ja ulkomailta tuodun raakapuun käyttö oli keskimäärin vuosina 2002−2006 (73 miljoonaa kuutiometriä vuodessa). Käyttöaste eli toteutuneiden hakkuiden suhde kestäviin hakkuumahdollisuuksiin on koko Suomessa keskimäärin 78 prosenttia. Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Hämeen-Uudenmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen metsäkeskuksen sekä Rannikon metsäkeskuksen etelärannikon alueella käyttöaste on yli 80 prosenttia.

 Tulokset sähköisinä Metinfo-tietopalvelussa

VM10:n uuden mittausmenetelmän ansiosta tulokset saadaan ensimmäistä kertaa ajantasaisina yhtä aikaa kaikkien metsäkeskusten alueelta. Maastomittaukset jatkuvat kesällä 2007, ja tiedotusvälineet ovat tervetulleita tutustumaan kentällä maastoryhmien toimintaan.

Tulokset esitetään myös Metinfo Metsätietopalvelussa www.metla.fi/metinfo/, joka tarjoaa Metlan tutkimustuloksiin ja asiantuntemukseen perustuvaa ajantasaista tietoa metsistä, metsien tilasta ja niiden käytöstä. Suurin osa palveluista on maksuttomia. Metinfo Metsätietopalveluja rakennetaan ja kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.

Julkaisut (tiivistelmät ja kokotekstit):

Korhonen, K.T., Ihalainen, A., Heikkinen, J., Henttonen, H. & Pitkänen, J. 2007. Suomen metsävarat metsäkeskuksittain 2004–2006 ja metsävarojen kehitys 1996–2006. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2007, 149-213. http://www.metla.fi//aikakauskirja/abs/fa07/fa072149.htm.

Nuutinen, T., Hirvelä, H., Salminen, O. & Härkönen, K. 2007. Alueelliset hakkuumahdollisuudet valtakunnan metsien 10. inventoinnin perusteella, maastotyöt 2004–2006. Metsätieteen aikakauskirja 2B/2007, 215-248. http://www.metla.fi/aikakauskirja/abs/fa07/fa072215.htm.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi