Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 11.06.2007

Metla on aloittanut metsäsuunnittelun toimija- ja tutkijaverkostoa tukevan ohjelman

Metla on käynnistanyt Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelman. Tavoitteena on parantaa metsäsuunnittelun vaikuttavuutta ja metsävaratietojärjestelmien kustannustehokkuutta.

Puun käytön ennakoitu lisäys Suomessa edellyttää metsän eri käyttömuotojen tehokasta yhteensovittamista. Erityisenä haasteena on sovittaa yhteen puun riittävyys metsäteollisuuden raaka-aineeksi ja energiakäyttöön siten, että metsät säilyvät riittävän monimuotoisina ja monipuolisina muihin käyttö- ja tuotantotarkoituksiin.

Ohjelmalla on kaksi painoaluetta. Ensimmäisessä kehitetään metsätalouden alueellisia suunnittelu- ja edistämiskäytäntöjä sekä niissä tarvittavia tietotuotteita ja -palveluita. Kehittämiskohteita ovat muun muassa kansallisten, alueellisten ja paikallisten metsäohjelmien laadintaprosessit sekä niissä tarvittavat vaihtoehtolaskelmat ja vaikutusanalyysit.

Toisessa kehitetään metsänomistajien päätöstukea metsänhoidon ja puukaupan suunnittelussa. Kehittämiskohteita ovat muun muassa:

  1. metsän eri tuotanto- ja käyttömuotojen yhteensovittamisen ja metsiköittäisen metsävaratiedon jatkuvan ylläpidon toimintomallit sekä niiden tueksi tarvittavat tietopalvelut; ja
  2. metsäkeskusten, metsänhoitoyhdistysten ja erilaisten palveluntarjoajien metsäsuunnittelun ja neuvonnan sovellukset.

Ohjelma toteutetaan metsätalouden toimijoiden, metsätiedon tuottajien, tieto- ja viestintäteknologiasovellusten kehittäjien sekä tutkijoiden toimija- ja tutkijaverkostona. Ohjelmassa ei ole omia tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Verkoston tueksi rakennetaan tilaaja-tuottajamallia tukeva hanketietokanta. Vuorovaikutusta tuetaan lisäksi erilaisilla teema- ja sidosryhmäkohtaisilla seminaareilla, koulutustapahtumilla sekä pilotti- ja demonstraatiohankkeilla.

Metlassa keskeisimpiä yhteistyötahoja ovat Valtakunnan metsien inventointi -ohjelma ja muut käynnissä olevat tutkimusohjelmat. Ohjelman toiminta liittyy myös Maa- ja metsätalousministeriön Ajantasaisen metsävaratiedon tuottaminen ja hyödyntäminen -konserniohjelmaan.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi