Metsäntutkimuslaitos
Metlan ja ympäristöministeriön tiedote 30.5.2007

Tutkijat ja kunnat paikantavat kuntametsien suunnittelun kehittämistarpeita

Kuntien omistamien metsäalueiden käytön ja hoidon nykyistä selkeämpi tavoitteiden määrittely helpottaisi suunnittelijan työtä ja tulosten seurantaa. Se antaisi myös paremmat edellytykset sidosryhmien osallistumiselle päätöksentekoon. Metsäsuunnittelussa tulisi tuottaa toimenpidevaihtoehtoja, joista valitaan tavoitteisiin ja tarpeisiin parhaiten sopiva. Käyttöön voitaisiin ottaa myös uudenlaisia mittareita, jotka kuvaavat yksittäisen metsikön tai laajemman alueen arvoa esimerkiksi virkistyskäytön ja monimuotoisuuden kannalta sekä erilaisten metsänkäsittelyjen vaikutusta niihin.

Kuntametsien suunnittelun tiekartta on ympäristöministeriön ja Metlan yhteishanke, jonka tavoitteena on selvittää kuntametsien suunnittelun nykytilaa ja tunnistaa sen keskeisiä kehittämistarpeita. Hankkeen tärkeimpänä tehtävänä on laatia metsäsuunnittelun kehittämisohjelma yhteistyössä kuntien ja muiden asianosaisten kanssa. Hanketta on toteutettu vuoden ajan. Alustavat tutkimustulokset on saatu asiantuntijahaastattelujen, teemaryhmätöiden ja suunnitteluprosessien seurannan avulla.

Tutkimustuloksia esiteltiin ympäristöministeriön ja Metlan järjestämässä Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen seminaarissa tänään Helsingissä.

Tulosten esittelyn lisäksi seminaarissa kuultiin näkemyksiä kuntametsien suunnittelun konkreettisista kehittämishankkeista. Seminaari oli tarkoitettu erityisesti kuntametsien hoidon ja käytön suunnittelun kanssa tekemisissä oleville henkilöille. Myös tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden edustajia kutsuttiin osallistumaan ja ideoimaan kehittämishankkeita.

Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen loppuraportti koostetaan vuoden 2007 loppuun mennessä. Hanke on osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman eli Metson toteuttamista.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi