Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 16.5.2007

Metsämaan hiilivaraston muutoksia seurataan

Humuskerroksen hiilivarasto kasvaa nuorissa kasvatusikäisissä talousmetsissä. Tämä havaittiin aiemmin mitattujen koealojen uudelleenmittauksen perusteella Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimuksessa. Havaittu maan hiilivaraston muutos voidaan tutkimuksen mukaan osoittaa kymmenen vuoden mittausvälillä mittaamalla alle 100 koealaa. Metlassa tutkittiin myös maan hiilivaraston spatiaalista vaihtelua. Sen perusteella johdettiin näytemäärää ja näytteenottopisteiden sijaintia koskevia suosituksia käytännön näytteenottoa varten.

Empiiristen aineistojen analysoinnin lisäksi juuri päättyneessä tutkimushankkeessa "Metsämaaperän hiilivaraston muutosten seurantamenetelmät" kehitettiin malleja maan hiilivaraston muutoksen seurantaan. Mallien avulla seurantaa voidaan tehostaa merkittävästi. Optimoimalla otantaa voidaan mallien avulla esimerkiksi pienentää mitattavien koealojen määrää vähentämättä tuloksen tarkkuutta.

Tutkimuksessa arvioitiin myös eri maissa kehitettyjen inventointeihin soveltuvien maamallien yhteismitallisuutta. Useimmissa maissa metsämaan hiilivaraston muutosten arviointi perustuu malleihin.

Tutkimuksessa kehitettyjä menetelmiä voidaan käyttää Ilmastosopimuksen mukaisissa kasvihuonekaasuinventoinneissa.

"Metsämaaperän hiilivaraston muutosten seurantamenetelmät" -hanketta koordinoitiin Metlassa ja siihen osallistuivat myös Euroopan metsäinstituutti (EFI) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hanke kuului EU:n rahoittamaan Forest Focus -ohjelmaan.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi