Metsäntutkimuslaitos

Tiedote julkaistavissa 00.00.0000

Metlan lausunto: Lisäsuojelun tarvetta Etelä-Suomessa

Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen on hyväksyttävin keino sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten tavoitteiden edistämisessä valtionmailla. Tätä mieltä on Metsäntutkimuslaitos (Metla), joka laati maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä lausunnon tutkijoiden Metsä-Lappi -vetoomuksesta. Suomalaiset tutkijat lähettivät helmikuussa maa- ja metsätalousministerille avoimen kirjeen, jossa vedottiin alueen luonnontilaisten metsien säilyttämisen puolesta.

Metlan mukaan luonnon monimuotoisuus on Lapissa poikkeuksellisen hyvin turvattu laajan ja kattavan suojelualueverkoston avulla. Luonnonsuojelun rajallisia voimavaroja ei ole tarkoituksenmukaista suunnata Pohjois-Suomen kangasmaiden kohteisiin. Lisäsuojelun tarve on ensisijaisesti Etelä-Suomen metsissä ja erityisesti rehevillä kasvupaikoilla.

Metla kannattaa Metsähallituksen kehittämishanketta, jossa pyritään entistä täsmällisemmin arvioimaan yhteiskunnallisten velvoitteiden kustannuksia ja hyötyjä valtion talousmetsissä. Hankkeessa on tähän mennessä arvioitu, että luonnon monimuotoisuuden, metsien virkistyskäytön, työllisyyden hoidon, porotalouden ja saamelaiskulttuurin huomioonottamisen kustannukset ovat Metsähallituksen talousmetsissä noin 38 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä laaja kehittämishanke tarvitsee Metlan mukaan tuekseen uutta tietoa.

Metsien monimuotoisuuden suojelun jatkovalmistelu on parhaillaan käynnissä ympäristöministeriön kahdessa laajassa työryhmässä. Tarkoituksena on laatia Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, josta valtioneuvosto voisi päättää loppuvuodesta 2007 samanaikaisesti tarkistettavan Kansallisen metsäohjelman kanssa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi