Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 25.04.2007

Uusi tutkimusohjelma tuottaa tietoa metsänhoidon kustannusten hallintaan

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on käynnistänyt Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelman. Ohjelman keskeisimpänä tavoitteena on tuottaa tietoa, joka tukee metsänhoidon kustannusten alentamista.

Metsänhoitotöiden nouseva kustannustrendi on alentanut metsänhoitoon tehtyjen investointien ja siten koko metsätalouden kannattavuutta. Korkeat metsänhoitokustannukset heikentävät myös puun markkinoille tuloa. Tällä hetkellä näyttää, että metsätalouden ja metsäsektorin tulevaisuus Suomessa ei ole niinkään kiinni puun tuotoksesta kuin sen kysynnästä ja markkinoille tulosta.

Kustannustehokas metsänhoito parantaa metsätalouden kannattavuutta, tuo puuta markkinoille ja lisää kotimaisen puuraaka-aineen kilpailukykyä raakapuumarkkinoilla. Lisäksi kustannustehokkaat menetelmät luovat edellytykset kannattavalle metsänhoitopalveluita tuottavalle liiketoiminnalle.

Tutkimusohjelma on alkanut tämän vuoden alussa ja kestää vuoteen 2011. Aloitusvaiheessa ohjelmaan kuuluvat seuraavat tutkimushankkeet:

Tutkimustulokset palvelevat etenkin metsänhoitopalveluita tuottavissa organisaatioissa työskenteleviä metsäammattilaisia ja siten myös metsänomistajia. Muita tiedonkäyttäjiä ovat muun muassa konevalmistajat ja metsätaimiyhtiöt. Tutkimustietoa tarvitaan myös metsäpoliittisen päätöksenteon tueksi.

Ohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä metsätaloudessa toimivien organisaatioiden kanssa. Tutkimusohjelman rahoituksesta noin puolet tulee Metlan ulkopuolelta. Rahoittajia ovat muun muassa yksityiset säätiöt, TE-keskukset, Metsätieteiden tutkijakoulu ja asiakasorganisaatiot.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi