Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 24.04.2007

Ennallistamispoltot lisäävät uhanalaista kovakuoriaislajistoa jo toimenpidevuonna

Kovakuoriaislajiston monimuotoisuuden lisääntymisestä on saatu lupaavia tuloksia Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ennallistamistutkimuksessa Suomussalmen Hossan alueella Pahamaailmassa. Polttamalla ennallistetuilla koealoilla kovakuoriaislajimäärät kasvoivat selvästi. Yksilömäärät jopa viisinkertaistuivat, kun taas polttamatta jätetyillä alueilla laji- ja yksilömäärät säilyivät lähes ennallaan. Poltetut koealat houkuttelivat alueelle viisi uhanalaista lajia, sen sijaan kontrollialoilta ei saatu lainkaan uhanalaista lajistoa.

Merkittävin alueelle polton myötä saapuneista lajeista on erittäin uhanalainen, luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu kaskikeiju (Phryganophilus ruficollis), jota on havaittu vain muutamassa paikassa Suomessa. Tämä näyttävä mustapunainen kovakuoriainen elää kulojen vaurioittamilla lahoilla lehtipuilla ja mahdollisesti myös kuusella. Kulokauniaiset (Melanophila acuminata) saapuivat paikalle heti polton jälkeen, sillä ne havaitsevat metsäpalon jo kaukaa erittäin herkkien savua ja lämpöä aistivien sensoriensa avulla. Kulokauniainen on harvinaistunut luonnonpalojen vähennyttyä ja se luokitellaan valtakunnallisesti silmälläpidettäväksi lajiksi. Myös erittäin uhanalainen tuhkalatikka (Aradus laeviuscula), joka viihtyy palaneissa metsissä, saapui koealoille pian polttojen jälkeen. Sen oletettiin jo hävinneen Suomesta, mutta 90-luvun jälkeen lajia on havaittu paloalueilla itäisessä Suomessa.

Metsien ennallistamistoimilla pyritään palauttamaan luonnontilaisille metsille tyypillinen rakenne ja toiminta. Toimenpiteet kohdistuvat suojelualueiden metsiin, joiden luonnontila on heikentynyt metsätalouskäytön seurauksena. Poltoilla halutaan palauttaa erityisesti palaneesta puusta riippuvaiselle lajistolle sopivia elinympäristöjä. Palaneella puulla esiintyy uhanalaisia kovakuoriaisia, jotka käyttävät ravintonaan joko kuollutta puuta tai sillä kasvavia sieniä.

Tulokset liittyvät Metlassa käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään ennallistamisen vaikutuksia pohjoissuomalaiseen metsä- ja suoluontoon. Metla toteuttaa vastaavanlaisia kovakuoriaistutkimuksia myös Suomussalmen Malahvian sekä Kuhmon Elimyssalon Natura 2000 -alueilla. Seurannat ovat kaikilla tutkimusalueilla monivuotisia. Tällöin saadaan tietoa siitä, kuinka kauan paloista riippuvainen kovakuoriaislajisto säilyy paloalueella polton jälkeen. Näin voidaan myös arvioida, kuinka usein ennallistamispolttoja tulisi toteuttaa, jotta uhanalaistuneet lajit pystyisivät selviytymään Suomen luonnossa.

Pahamaailmassa ja Elimyssalossa toteutettava tutkimus on osa EU-rahoitteista Vihreä Vyöhyke Life -projektia, jota vetää Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut. Hankkeessa pyritään turvaamaan kolmentoista Natura 2000 –alueen suotuisa suojelutaso Koillismaan ja Kainuun vihreällä vyöhykkeellä Itä-Suomessa. Malahvian tutkimukset liittyvät Metsähallituksen Pohjanmaan metsätalouden rahoittamaan hankkeeseen.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi