Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 20.04.2007

Hirven yhteiskunnallinen merkitys on kasvussa

Viime vuosina on käyty vilkasta yhteiskunnallista keskustelua hirvistä, erityisesti niiden aiheuttamista liikenne- ja metsävahingoista sekä hirvikannan koosta. Osittain kärkeväksikin yltynyt keskustelu on luonut luonnontieteellisen hirvitutkimuksen rinnalle yhä enemmän kysyntää myös yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle. Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) ovat julkaisseet aiheesta raportin "Poliittinen hirvi – yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet".

Metlan ja RKTL:n raportin mukaan uudet yhteiskunnalliset ajattelu- ja toimintatavat ovat muuttamassa tieteellisiä tapoja ymmärtää hirvi osana metsäistä ekosysteemiä ja sen tuottamia hyötyjä ja haittoja. Myös virallinen hirvipolitiikka, alueelliset hirvikannan hallinnan käytännöt sekä vallitsevat uskomukset hirven kulttuurisesta ja sosiaalisesta merkityksestä ovat murroksessa.

Raportissa luodaan kuva tapahtumassa olevasta murroksesta. Yhteiskunnan monipuolistuessa ja monimutkaistuessa myös hirven merkitys ja yhteiskunnallinen arvo kasvavat ja monipuolistuvat. Arvojen muutos ja tiedon lisääntyminen yhteiskunnassa muuttavat käsityksiä hirvikannasta ja sen säätelystä. Ennakoitavissa oleviin muutoksiin liittyy mielenkiintoisia tutkimuskokonaisuuksia, jotka niveltyvät toisiinsa monimuotoistumisprosessin, hirven ja ekosysteemipalvelujen sekä hirvikannan säätelyn kautta.

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistämässä kansallisen hirvitalousstrategian valmistelua. Strategian arvioidaan valmistuvan vuonna 2012. Valmisteluprosessi edellyttää tieteidenvälistä ja vuorovaikutteista tiedontuotantoa hirvikannan säätelyn tavoitteista ja keinoista sekä hirven tuottamien hyötyjen ja haittojen perusteellista kokonaisarviointia.

Metlassa hirveä koskevaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta on tehty omana hankkeenaan vuodesta 2001 alkaen. Tällä hetkellä Metlan yhteiskuntatieteellistä hirvitutkimusta toteutetaan osana viime vuonna käynnistynyttä laajaa tutkimushanketta "Hirvieläinten yhteiskunnalliset ja metsätaloudelliset vaikutukset alueittain". Hanke jatkuu vuoden 2010 loppuun saakka.

Julkaisu: Härkönen, Sauli & Hiedanpää, Juha (toim.). 2007. Poliittinen hirvi – yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet. Metlan työraportteja 47. 66 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi