Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 27.03.2007

Lapin metsien käyttö on kestävää

Joukko suomalaisia tutkijoita ilmaisi avoimella kirjeellään maa- ja metsätalousministerille 7.2.2007 huolensa maamme luonnontilaisten metsien säilyttämisen puolesta, erityisesti Lapin valtionmailla.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) riippumattomana tutkimuslaitoksena laatii parhaillaan maa- ja metsätalousministeriön pyytämää lausuntoa tutkijakirjeestä. Lausunnon on määrä valmistua 30.4.2007. Koska tutkijakirjeeseen sisältyy näkökohtia ja tulkintoja, jotka perustuvat Metlan tuottamaan tutkimustietoon, Metla haluaa tuoda jo nyt esille oman kantansa metsävarojen ja suojelun määrään liittyvien tutkimustietojen tulkinnasta.

Tutkijavetoomuksen esittämä näkemys luonnontilaisten metsien hakkuista on virheellinen

Metla vastaa Valtakunnan metsien inventoinneista (VMI), joiden avulla on jo 80 vuoden ajan seurattu metsien kehitystä ja niissä tapahtuvia muutoksia. Näiden inventointien perusteella on voitu muodostaa kattava ja pitkäaikainen käsitys metsiemme pinta-alan, puuston määrän, ikärakenteen ja monimuotoisuustekijöiden kehityksestä.

Tutkijoiden vetoomus kohdistuu erityisesti luonnontilaisten metsien suojeluun. Luonnontilaisiksi vetoomuksessa on määritetty yli 140-vuotiaat metsät, joissa esiintyy metsätalouden kannalta haitallinen tuho, kuten kaatuneita tai katkenneita puita, lahoa tai monituho. Vetoomuksessa käytetty määritelmä ei erottele talousmetsiä ja luonnontilaisia metsiä. Käytettyyn määritelmään ei sisälly esimerkiksi boreaaliselta luonnonmetsältä edellytettyjä rakennepiirteitä, kuten puuston satunnaista jakautumista metsässä, puiden kerroksellisuutta ja kuolleen puuston määrää, joita Euroopan unionin luontodirektiivi edellyttää. Vetoomuksessa esitetyt laskelmat yli 140-vuotiaista metsistä eivät kerro luonnontilaisten metsien hakkuista vaan siitä, että yli 140-vuotiaiden talousmetsien ala on pienentynyt ja tuhot niissä ovat vähentyneet.

Lapissa on jo kattava suojeluverkosto

Euroopan valtioiden metsien suojelua on selvitetty Euroopan unionin COST-yhteistyön (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) puitteissa kymmenen vuoden ajan. Yli 200 metsien suojelun tutkijaa ja asiantuntijaa lähes 30 Euroopan maasta on kartoittanut Euroopan metsien suojelualueiden tilanteen ja yhtenäistänyt metsien suojelun käsitteet. Selvitys osoittaa suuren vaihtelun metsien suojelussa Euroopan eri valtioiden välillä. Tämä johtuu muun muassa metsien käyttöhistorian, metsänomistusolojen sekä metsäalueiden pirstoutumisen eroista.

Selvitys osoittaa yksiselitteisesti, että Suomen metsiensuojelun osuus on Euroopan korkein ja suojelun aste tiukin Euroopassa. Tiukasti suojeltuja metsiä, joissa ei sallita mitään hakkuutoimenpiteitä, on 1,89 miljoonaa hehtaaria eli 8,2 prosenttia tuottavan ja vähätuottoisen metsän eli metsä- ja kitumaan alasta. Myös tuottavan metsämaan tiukan suojelun osuus on korkea, 4,6 prosenttia metsämaan alasta.

Suomen ja erityisesti Lapin metsäpeite on yhtenäisimpiä Euroopassa. Suojeltujen metsien osuus on jo nykyisellään 18 prosenttia Suomen koko pohjoisboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä. Kokonaisuutena Metsä-Lapissa on laaja suojelualueiden verkosto, johon kuuluu useita suuria kohteita, mikä turvaa lajien esiintymisen ja liikkumisen. Metsä-Lapin kasvillisuusvyöhykkeen suojelutilanne on poikkeuksellisen hyvä, sillä vyöhykkeen metsistä on suojelun piirissä 43 prosenttia ja Metsähallituksen metsämaista 51 prosenttia.

Valtio pyrkii turvaamaan metsien monikäytön Lapissa

Luonnonsuojelu, luontomatkailu ja porotalous ovat metsätalouden ja -teollisuuden ohella Lapille erittäin tärkeitä luonnonkäyttömuotoja ja elinkeinoja, ja ne ovat myös Metlassa tutkimuksen kohteina. Kestävin ja hyväksyttävin keino sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten tavoitteiden edistämiseen on eri käyttömuotojen yhteensovittaminen, jota jo tehdään käytännössä Metsä-Lapissa. Suomen eduskunta arvioi vuosittain budjettikeskusteluissaan valtionmaiden metsätalouden tulostavoitteita. Niissä otetaan huomioon metsien pitkän aikavälin ekologisen kestävyyden lisäksi myös metsätalouden ja -sektorin taloudellinen merkitys, sosiaaliset arvot, alueiden muut elinkeinot ja Suomen hyväksymät kansainväliset sopimukset.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi