Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 06.03.2007

Vikatilastoista apua kustannusten hallintaan ja johtamiseen

Yritystoiminnan useimmat päätökset koskevat toiminnan tarvetta. Päätettävänä voi esimerkiksi olla, kannattaako jokin kone tai sen osa vaihtaa uuteen. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimuksessa verrattiin ennakoivan ja jälkikäteen reagoivan toimintapolitiikan edullisuutta johtamisessa. Vertailun avulla voidaan löytää kannattavin tapa toimia.

Johtamisen ongelmia tarkasteltaessa käytetään kaikki mahdollinen saatavissa oleva lähtötieto. Teknisiä järjestelmiä, kuten koneita ja laitteita, voidaan analysoida mallintamalla vikatilastot ja laskentatoimen kustannustieto luotettavuustekniikan avulla.

Koneiden ja laitteiden toimittajalta saadaan tyypillisesti tietoa vikataajuudesta eli laitteen rikkoontumisten välisestä ajasta (ns. MTBF, mean time between failures). Mikäli laitteiden rikkoontumisista saadaan myös kokemusperäistä vikatilastoa, voidaan etukäteistieto ja havaittu vikaantumistieto yhdistää. Yhdistämisessä käytetään yleisesti ns. Bayesiläistä menettelyä, jossa todelliselle vikaantumisriskille haetaan jakaumaa ennakkotiedon ja vikahavaintojen perusteella. Tarkasteltavista laitteista ja niiden tekniikan luonteesta riippuen voidaan riskiä kuvatessa joutua käyttämään haastaviakin menetelmiä, mutta lopputulokseksi saadaan lähes poikkeuksetta varsin yksinkertainen vikaantumisjakauma.

Vikataajuuden lisäksi tarvitaan siis laskentatoimen kustannustietoa eri tapahtumien ja tehtävien, kuten korjausten hinnoittelemiseksi. Kun tarvittavat teknistä järjestelmän luotettavuutta kuvaavat ja taloudelliset lähtötiedot on saatavissa, kokonaisuus voidaan mallintaa luotettavuustekniikan menetelmin ja vertailla erilaisia toimintavaihtoehtoja. Päätöstilanne voidaan esittää yhteenvetona vaikkapa kuvan muodossa:

Kuva. Ennakoivan toimintapolitiikan vakiokustannukset ja reagoivan politiikan kustannusten jakaumat, mikäli ainoastaan palkkakustannukset otetaan huomioon (siniset pylväät) tai mikäli kaikki kustannukset otetaan huomioon (vihreät pylväät).

Koneen tai laitteen rikkoutuminen ja työn keskeytyminen voivat vaikuttaa yrityksen tuloksentekoon, esimerkiksi myyntiin tai palveluihin. Jos tarkastellaan vain palkkakustannuksia, ennakoivan ja ongelmiin reagoivan politiikan välinen ero ei ole suuri. Tällöin henkilöstö nähdään vain kustannuseränä. Kun otetaan huomioon myös muut vaikutukset, kuten henkilöstön tuottama tulos, ennakoivan ja reagoivan toimintatavan välinen kustannusten ero kasvaa paljon suuremmaksi.

Esitetty tietokoneverkkojen havaintoaineistolla toteutettu toimintapolitiikka-analyysi on yleisesti sovellettavissa kaikkiin laitteisiin, koneisiin ja niiden osiin. Metsäkoneiden tapauksessa hyödyllistä on varautuminen erityisesti kriittisten osien rikkoontumiseen, mutta mallilla voidaan laskea myös paljon kuluvien osien tarve.

Julkaisu:Penttinen, Markku. 2006. Proactive and reactive computer network maintenance policies: accounting and risk. International Journal of Technology, Policy and Management 6(3): 292-308.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi