Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 28.02.2007

Turvemaiden metsien hyödyntämistä tulisi lisätä

Ojitettujen soiden metsävarat ovat vajaakäytössä. Metsänhoitoinvestoinneilla suometsien kasvu on nostettu lähes 24 miljoonaan kuutiometriin vuodessa, mutta hakkuut ovat korkeintaan kolmasosa kasvusta. Investointien tuotto jää hyödyntämättä ja metsien hyvä kehitys voi vaarantua, jos erityisesti nuorten suometsien harvennuksia ei saada lisättyä. Metsäntutkimuslaitoksessa toteutetun hankkeen tuloksia esitellään julkaistussa raportissa "Turvemaiden puun kasvatus ja korjuu - nykytila ja kehittämistarpeet”.

Kesäkorjuuseen huonosti sopivat turvemaaleimikot ovat haaste puunkorjuulle. Suometsien nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen edellyttää vahvaa panostusta puunkorjuun kaluston ja menetelmien kehittämiseen. Korjuukauden pidentämiseen on tähdättävä määrätietoisesti, sillä korjuun kausivaihtelun lisääntyminen nostaa kustannuksia ja hankaloittaa entisestään alan työvoiman saantia.

Korjuukautta voidaan pidentää kehittämällä korjuukalustoa ja tarkentamalla korjuukelpoisuusluokitusta. Erityisesti metsäkuljetuksen kehittämiseen on keskityttävä parantamalla nykyisten kuormatraktoreiden varustelua ja tarvittaessa luomalla kokonaan uusia koneratkaisuja. Osa nykyisin talvikorjuukohteiksi katsottavista leimikoista voidaan korjata sulan maan aikaan hyvien olosuhteiden vallitessa. Nämä kohteet on opittava erottamaan ja korjaamaan myös parhaan talvisesongin ulkopuolella.

Kunnostusojituksen ja hakkuun edellyttämä suunnittelutyö ja toimintojen yhteensovittaminen kaipaavat kehittämistä suometsien tullessa laajalti harvennusikään. Rajanveto metsätalouden piirissä säilytettävien ja sen ulkopuolelle jätettävien soiden välillä on viime aikoina korostunut ja suometsätalouden investointien kannattavuuteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

Nyt julkaistu raportti on ”Puun kasvatus ja korjuu ojitusalueilla” hankkeen päätösjulkaisu. Hanketta rahoittivat Metsäntutkimuslaitos, Metsähallitus ja Tornator Oy.

Julkaisu: Heikkilä, J. 2007. Turvemaiden puun kasvatus ja korjuu - nykytila ja kehittämistarpeet. Metlan työraportteja 43.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi