Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 21.02.2007

Matkailun merkitys ja kehittämismahdollisuudet pohjoisen maaseudulla tutkitaan

Metla selvittää tämän vuoden alussa alkaneessa tutkimuksessa matkailun ja virkistyskäytön merkitystä maaseudun maisemassa ja elinkeinoelämässä. Tutkimus on ajankohtainen etenkin pohjoisessa, jossa luontoon perustuva matkailu lisääntyy, ja kasvu merkitsee uudenlaisia haasteita metsien käytölle ja maaseudun elinkeinoille.

Tutkimuksessa tarkastellaan mitä muita kuin puuntuotantoon liittyviä arvoja ja tavoitteita metsien käyttöön liittyy ja miten näitä arvoja voidaan sovittaa yhteen metsätalouden kanssa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan matkailun ja virkistyskäytön mahdollisuuksia maaseudun elinvoimaisuuden ja elinkeinorakenteen monipuolistajina.

Tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten syrjäiset maaseutualueet voivat hyötyä uusista luontoon perustuvista elinkeinoista ja innovaatioista. Tietoa tuotetaan myös matkailijaryhmien maisema-arvostuksista, erilaisten metsänhoitomenetelmien hyväksyttävyydestä ja maiseman kehittämistarpeista metsä­talousalueilla. Tulosten avulla voidaan parantaa matkailuympäristöjen vetovoimaisuutta ja matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä sekä maaseudun paikallisten asukkaiden toimeentulomahdollisuuksia ja elinympäristön laatua.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa myös maisemanhoitomalleja, joiden avulla voidaan yhteensovittaa metsätalouden ja matkailun tavoitteita. Uudet maisemanhoitomallit lisäävät metsäsuunnitelmien hyväksyttävyyttä ja vähentävät konflikteja. Maisemanhoitomallien kustannusvaikutusten selvittäminen luo edellytyksiä kehittää maisemanhoidon ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää.

Tutkimus kestää vuoteen 2011 saakka. Siihen osallistuu tutkijoita Metsäntutkimuslaitoksesta, Lapin, Oulun ja Joensuun yliopistoista sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta. Tutkimusta koordinoi luontomatkailun tutkija Seija Tuulentie Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen toimintayksiköstä.

Tutkimus muodostuu kolmesta osahankkeesta, jotka ovat: Matkailijoiden maisema- ja ympäristöarvostukset sekä luontosuhde Pohjois-Suomessa, Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä metsänhoito Pohjois-Suomen matkailualueilla sekä Matkailun ja perinteisten maaseutuelinkeinojen yhteensovittaminen. Hankkeeseen on tavoitteena liittää myös matkailun ekologisia kysymyksiä selvittävä osuus.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi