Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 20.02.2007

MOTTI 2.0 tarjoaa uusia mahdollisuuksia metsikön kasvatusvaihtoehtojen tarkasteluun

Motti-metsänkasvatusohjelmistosta on julkaistu uusi versio, jonka avulla metsikön kehitystä voidaan tarkastella aina metsän uudistamishetkestä päätehakkuuseen saakka. Motti 2.0 on maksutta ladattavissa Metlan Metinfo-sivuilta osoitteesta www.metla.fi/metinfo/motti/.

Motti-ohjelmisto on ollut saatavilla Metinfossa vuodesta 2006 lähtien. Sillä voidaan tuottaa laskelmia joko istutetuille, kylvetyille tai luontaisesti uudistetuille metsiköille. Tarkastelun lähtökohtana on uusien metsänhoitosuositusten mukaisen metsikön kasvatusohjelma. Tämän lisäksi käyttäjä voi itse määritellä haluamansa kasvatusohjelman muuttamalla esimerkiksi taimikonkäsittelytoimenpiteitä, harvennusten ajankohtia, harvennusvoimakkuutta ja puulajisuhteita. Vertailemalla eri kasvatusohjelmia käyttäjä voi kartoittaa oman metsikkönsä käsittelyvaihtoehtoja.

Motin avulla voidaan tarkastella metsikön erilaisten käsittelyjen ja kasvatusohjelmien vaikutuksia puuston kehitykseen, hakkuukertymiin ja metsänkasvatuksen taloudelliseen kannattavuuteen. Käyttäjä voi määritellä metsikön kasvatusohjelman, antaa puu- ja puutavaralajeittaiset kantohinnat, metsänuudistamisen ja metsänhoitotöiden kustannukset, sekä talouslaskelmissa käytettävän korkokannan. Ohjelmisto näyttää laskentatulokset havainnollisina graafeina ja taulukkoina.

Motti-ohjelmiston perustana on pitkäaikainen metsänkasvatuksen tutkimus. Motti ennustaa puuston kehityksen malleilla, joiden laadinnassa on käytetty vuosikymmeniä seurattujen kestokokeiden ja maanlaajuisten metsäninventointien mittaustuloksia. Motin avulla voidaan tuottaa metsikkölaskelmia maan eri osiin, erilaisille kasvupaikoille ja taloudellisesti tärkeimmille puulajeille.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi