Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 29.01.2007

Ylläksen ja Levin asukkaat toistaiseksi tyytyväisiä matkailukyliinsä

Vilkkaan matkailukeskuksen asukkaana -tutkimus selvitti Levin ja Ylläksen kyläläisten käsityksiä matkailun ehdoilla kehittyneistä kotikylistään. Kylät ovat erilaisia, ja se tulee ottaa kehittämisessä huomioon. Voidaan kuitenkin sanoa, että asukkaat ovat pääpiirteissään tyytyväisiä kyliensä nykytilanteeseen.

Eu-Life-rahoitteisen Matkailualueet maisemalaboratoriona -hankkeen haastattelututkimuksen mukaan paikallisväestö oli varsin tyytyväistä Ylläksen ja Levin matkailukeskuksien tämänhetkiseen tilanteeseen. Kuitenkin tulevaisuus arvelutti monia, ja kasvua haluttiin jarruttaakin. Tyytyväisyyden aiheita olivat työpaikat ja palvelut sekä kylän elämän vilkastuminen. Monet olivat sitä mieltä, että ilman matkailua heidän kotikylänsä olisi kuollut kylä.

Sirkan, Äkäslompolon ja Ylläsjärven kylien välillä oli eroja suhtautumisessa matkailuun. Mahdollisuudet osallistua matkailun kehittämiseen olivat myös hyvin erilaisia, mikä vaikutti tyytyväisyyteen. He, jotka eivät olleet tyytyväisiä, olivat sitä mieltä, että rakentamisessa ja kehittämisessä on menty jo liian pitkälle eikä paikallista väestöä ja luontoa huomioida tarpeeksi. Matkailusta saatavat tulot menevät jonnekin muualle kuin kyläläisille. Myös käyttömuotojen yhteensovittamisen ongelmat vähensivät tyytyväisyyttä. Äkäslompololaisten tyytyväisyys kyläänsä oli vähäisempää kuin ylläsjärveläisten tai sirkkalaisten.

Tutkimuksessa selvitettiin millaista tulevaisuuden kehityksen tulisi paikallisten mielestä olla. Tavoitteena oli myös kartoittaa paikallisten asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja halukkuutta osallistua matkailukeskuksen kehittämiseen.

Ylläs ja Levi ovat hyvin erilaisia matkailukeskuksia. Ylläksen matkailurakentaminen on Leviin verrattuna ollut maltillisempaa ja yhtenäinen, tiivis matkailukeskus puuttuukin vielä toistaiseksi kokonaan. Ylläksen matkailualue muodostuu kahdesta kylästä Levin kaupunkimaisen keskuksen sijasta. Jatkossakin keskuksia ja niiden yhteydessä oleva kyliä tulisi kehittää erilaisina, eri kohderyhmiä houkuttelevina matkailukohteina. Eroja on muun muassa siinä, miten kyläläiset haluavat jatkossa kehittää matkailukeskusta ja miten he itse haluaisivat osallistua matkailun kehittämiseen.

Paikalliset panostaisivat laatuun määrän sijasta

Jokaisessa kylässä on halukkuutta olla mukana kehittämisessä. Mahdollisuudet osallistumiseen tulisi järjestää nykyistä paremmin, etenkin Sirkassa ja Äkäslompolossa. Yhteistä jokaiselle kylälle on halu jarruttaa kasvua. Uusien palvelujen ja uuden mökkirakentamisen sijaan tulisi panostaa palvelujen laatuun, toimivuuteen ja monipuolisuuteen. Molempien keskusten majoituskapasiteetti on suunnitelmissa ainakin kaksinkertaistaa nykyisestä vähintään noin 35 000 vuodepaikan tasolle.

Paikallisväestön tyytyväisyys vaikuttaa keskeisesti turistien kokemukseen matkasta. Siksi paikallisten mielipiteiden mittaaminen myöhemminkin olisi koko matkailuelinkeinon kannalta tärkeää. Samalla se toteuttaisi yleensä vähälle huomiolle jääneitä matkailun sosiaalisen kestävyyden periaatteita. Niihin kuuluu paikallisten ihmisten mahdollisuudet hallita elämäänsä ja osallistua päätöksentekoon, hyötyjen ja haittojen oikeudenmukainen jakautuminen, ja kulttuurinen kestävyys eli paikallisia arvoja kunnioittava kehitys.

Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla Sirkan, Ylläsjärven ja Äkäslompolon kyläläisiä lomakkeen avulla. Haastattelut tehtiin puhelimitse satunnaisotannalla valitulle asukasjoukolle. Kyselylomakkeet saatekirjeineen lähetettiin haastateltaville etukäteen, jotta he voisivat tutustua kysymyksiin ennen haastatteluja. Kaiken kaikkiaan haastatteluja tehtiin 57.

Opinnäytetyö on osa Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koordinoimaa EU LIFE Ympäristö -hanketta "Matkailualueet maisemalaboratorioina – Työvälineitä kestävän matkailun edistämiseen (LANDSCAPE LAB)". Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävää matkailua Lapissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka Ylläksen ja Levin alueen paikallisväestö kokee matkailukeskuksen läheisyyden, ja miten se on vaikuttanut heidän elämäänsä.

Julkaisu: Sippola, Salla. 2007. Vilkkaan matkailukeskuksen asukkaana. Kysely Ylläksen ja Levin paikallisväestöille. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Matkailu-, ravitsemus- ja talousala.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi