Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 18.01.2007

 

Metsäsuunnittelun ohjeistusta tulisi kehittää

Yksityismetsien metsäsuunnittelulle asetetuissa tavoitteissa on 1990-luvulta saakka korostettu, että metsäsuunnitelmia laadittaessa tulee ottaa huomioon metsänomistajien metsätalouden harjoittamiselle asettamat tavoitteet. Tilakohtainen metsäsuunnitelma tulisi siis laatia asiakaslähtöisesti. Metsäsuunnitelmia pääasiassa laativien metsäkeskusten suunnitteluohjeissa tästä on kuitenkin annettu varsin vähän ohjeita metsäsuunnittelijoille. Oulun seudun ammattikorkeakoulun (OAMK) ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimuksessa tarkasteltiin, miten metsäkeskukset ohjeistavat metsäsuunnittelijoiden yhteistyötä metsänomistajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Metsänomistajiin liittyvää yhteistyötä oli käsitelty kaikkien metsäkeskusten metsäsuunnitteluohjeissa, mutta ohjeiden määrässä, aiheissa ja sisällössä oli suurta vaihtelua. Kattavimmin oli ohjeistettu tilakohtaisten metsäsuunnitelmien markkinointiin tähtäävä yhteistyö. Myös metsänomistajien neuvonta ja heidän mahdollisuutensa osallistua maastotyöhön tuotiin kaikissa tarkastelluissa metsäkeskuksissa esille. Kuitenkin vain muutaman metsäkeskuksen ohjeista löytyi yksityiskohtaisia ohjeita metsänomistajan tavoitteiden selvittämiseen. Näissäkin tapauksissa suunnittelijoita ohjattiin selvittämään tavoitteet lähinnä kuvailevasti.

Sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä oli ohjeistettu selvästi metsänomistajayhteistyötä vähemmän. Nämäkin ohjeet koskivat huomattavassa määrin tilakohtaisten metsäsuunnitelmien markkinointia. Myös metsäsertifioinnin mukaisten tietojen hankkimisesta ja suunnittelun tuloksista tiedottamisesta oli ohjeita. Metsänhoitoyhdistys mainittiin ohjeissa selvästi muita yhteistyötahoja useammin, ja tietojen luovutuksessa sillä oli erityisasema.

Metsäsuunnittelun ohjeistuksen kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen on selvä tarve. Asiakaslähtöisyyden, monitavoitteisuuden ja osallistamisen tuominen käytännön suunnittelutyöhön vaatii menetelmien kehittämisen lisäksi muutoksia suunnittelijan tavassa tehdä yhteistyötä metsänomistajien ja muiden tahojen kanssa. Myös kasvavat tehokkuusvaatimukset ja uusien teknologioiden käyttöönotto metsäsuunnittelussa asettavat vaatimuksia suunnittelun ohjeistukselle. Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Metsäntutkimuslaitoksen tutkimus perustui 11 metsäkeskuksen metsäsuunnittelijoille antamiin kirjallisiin metsäsuunnittelun ohjeisiin vuonna 2004.

Julkaisu: Raili Hokajärvi, Jukka Tikkanen, Harri Hänninen & Katja Pietilä. 2006.Yhteistyön ohjeistus metsäkeskusten metsäsuunnittelussa. Metsätieteen aikakauskirja 4/2006: 475–490.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi