Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 16.01.2007

 

Inarilaiset haluavat lisää päätösvaltaa metsäasioissa

Inarilaiset haluavat päättää itse alueensa luonnonkäytöstä. Päätösvaltaa halutaan antaa vähiten Euroopan unionille, Etelä-Suomeen ja ei-paikallisille kansalaisjärjestöille. Tulokset ilmenevät Metlan kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin inarilaisten näkemyksiä metsien merkityksestä ja käytöstä.

Näkemys siitä, kenelle päätösvaltaa paikallistasolla haluttaisiin antaa, vaihtelee suuresti. Taustalla on nähtävissä saamelaisten maaoikeuksiin liittyvä keskustelu, jossa osa ylälappilaisista lisäisi saamelaisten päätösvaltaa, osa ei lisäisi lainkaan.

Inarilaisille matkailu on taloudellisesti tärkein elinkeino. Metsä- ja porotaloutta pidetään suunnilleen yhtä kannattavina. Kun elinkeinoja tarkastellaan kulttuurisesta näkökulmasta, poronhoito osoittautuu tärkeimmäksi, mutta myös metsätaloutta arvostetaan kulttuurisesti.

Kyselyyn vastanneiden mielestä luonnonsuojelu, metsätalous, porotalous ja matkailu kuuluvat Inariin. Ainoastaan 1 % kieltäisi matkailun, 3 % porotalouden, 9 % metsätalouden ja yhtä suuri osa luonnonsuojelun. Poro- ja metsätalouden yhteensovittamista pidetään tärkeänä

Inarilaiset ovat melko tyytyväisiä erämaiden, luonnonsuojelualueiden, metsätalousalueiden ja porolaitumien riittävyyteen. Kriittisimmin suhtaudutaan luonnonsuojelualueiden määrään. Kyselyyn vastanneista kolmanneksen mielestä luonnonsuojelualueiden osuus pinta-alasta on liian suuri. Metsätaloudesta toimeentulonsa saavat suhtautuvat kielteisimmin suojelualueiden ja erämaiden määriin. Poronhoitajien mielestä porolaitumia on liian vähän.

Tutkimuksessa selvitettiin myös inarilaisten suhtautumista metsätalouden toimenpiteisiin. Myönteisesti suhtauduttiin metsurityönä toteutettaviin hakkuisiin ja harvennushakkuisiin. Kielteisesti suhtauduttiin konehakkuisiin ja maanmuokkauksiin . Saamelaiset ja poronomistajat suhtautuvat muita kielteisemmin metsätalouteen, ja poronomistajat muita lämpimämmin luonnonsuojeluun.

Valtion eli käytännössä Metsähallituksen tärkeimpinä tehtävinä nähdään luontomatkailun ja virkistyskäytön mahdollisuuksien ylläpito sekä luonnonsuojelutehtävät alueella. Tärkeänä pidetään myös raaka-aineen tuotantoa paikallisille puunjalostusyrityksille, mutta ei niinkään alueen ulkopuoliselle metsäteollisuudelle.

utkimus toteutettiin 1500:lle satunnaisesti valitulle täysi-ikäiselle inarilaiselle lähetettynä postikyselynä. Heistä 36 % palautti lomakkeen, ja lisäksi vastaamattomien käsityksiä selvitettiin puhelimitse. Kyselyssä saatujen tulosten vertailu perusjoukkoon ja vastaamattomien puhelinhaastatteluihin viittaa siihen, että tulokset voidaan yleistää kohtalaisen hyvin inarilaisiin.

Julkaisu: Ville Hallikainen, Mikko Jokinen, Mikko Parviainen, Leena Pernu, Jouni Puoskari, Sinikka Rovanperä & Joni Seppä. 2006. Inarilaisten käsityksiä metsätaloudesta ja muusta luonnonkäytöstä. Metsätieteen aikakauskirja 4/2006: 453-474.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi