Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 12.01.2007

Metsätalouden suunnitteluun malleja puun käyttöominaisuuksista

Monitieteinen suomalais-ruotsalainen tutkimusryhmä kehitti ja testasi malleja, joiden avulla voidaan kuvata puun käyttöominaisuuksia erilaisissa metsätalouden suunnittelutehtävissä. Osana suunnitteluohjelmistoja (MELA Suomessa ja Heureka Ruotsissa) mallit tulevat jatkossa palvelemaan entistä laajemmin molempien maiden käytännön metsätaloutta metsien käsittelyn, puunhankinnan ja puukaupan suunnittelussa.

Ensimmäisessä sovelluksessa kehitettiin Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) MELA-ohjelmistoon perustuvaa metsätalousmallia. MELA-ohjelmistossa otettiin käyttöön uusi menetelmä hakkuumahdon ja -reservin laskemiseksi. Uudistetulla ohjelmistolla ja VMI10-aineistolla tehtiin laskelmia metsänhoitosuositusten uudistuksen vaikutuksesta nykyisiin ja tuleviin hakkuumahdollisuuksiin. Metsänkäsittelystrategioiden analysointia varten mallinnettiin metsätuhojen riskiä ja vaikutuksia. Kansallisia laskelmia varten selvitettiin myös teollisuuden käyttöpuun globaalia kysyntää ja puustamaksukykyä metsä- ja puutuoteteollisuuden eri aloilla. Toisessa sovelluksessa kehitettiin puunhankinnan suunnitteluun Ruotsin Maatalousyliopiston (SLU) ja Metsäntutkimuslaitoksen (SkogForsk) yhteisen Heureka-ohjelmiston kanssa yhteensopiva puun ominaisuuksia kuvaava malliperhe, jonka avulla voidaan kohdentaa metsistä hakattava puu loppukäytön kannalta optimaalisesti.

Kolmannessa sovelluksessa kehitettiin puukaupan strategiseen suunnitteluun malli, jonka avulla voidaan tarkastella vaihtoehtoisten puutavaralajimäärittelyjen eli katkontaohjeiden vaikutuksia leimikoiden arvoon puunmyyjien ja ostajien kannalta. Samalla tehtiin herkkyysanalyyseja leimikkotekijöiden sekä puutavaralajien yksikköhintojen ja puutuoteteollisuuden tuotehintojen, sivutuotehyvitysten, raaka-aineen käyttösuhteen ja valmistuskustannusten vaikutuksista leimikoiden arvoon. Koulutus- ja opetustarkoituksiin on kahteen maakuntaan perustettu sarjat empiirisiä esimerkkileimikoita, joiden puutavaralajikertymät ja myyntiarvot on laskettu tämän hankkeen vaihtoehtoisilla puutavaralajeilla ja niiden yhdistelmillä.

Lisäksi mallinnettiin männyllä, kuusella ja koivulla mitattuja aineistoja hyödyntäen sekä puun sädekasvun jakautumista rungolla että eri puuaineen ominaisuuksia (puuaineen tiheys, kevätpuuprosentti, kuidun pituus) suhteessa puun sädekasvuun ja luston ikään. Näitä puuaineen ominaisuusmalleja käytettiin fysiologisella kasvu- ja tuotosmallilla tehdyissä laskelmissa, joissa tutkittiin metsänhoidon vaikutuksia puiden kasvuun ja eri puuaineen ominaisuuksiin. Puuaineen ominaisuusmalleja verrattiin myös ruotsalaisiin puunhankinnan suunnittelua varten kehitettyihin ominaisuusmalleihin. Jälkimmäisiä malleja testattiin MELA-ohjelmistolla tehdyissä laskelmissa Pohjois-Karjalan nykyisistä ja tulevista puu- ja kuituvaroista. Lisäksi testattiin MELA-ohjelmistossa käytössä olevaan malliketjuun ja runkojen simuloituun pölkytykseen perustuvia menetelmiä puutavaralajikertymän arvioinnissa.

Suomalais-ruotsalaisen Puumateriaalitutkimusohjelman (Wood Material Science Research Programme) hankkeessa Arvoketjuanalyysi metsien käsittelyn, puunhankinnan ja puukaupan päätöksiä varten oli mukana Suomen ja Ruotsin metsäntutkimuslaitokset (Metla ja SkogForsk) sekä Joensuun yliopisto.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi