Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 12.01.2007

Luontoon perustuvien elinkeinojen sopuisa rinnakkaiselo kannatettava tavoite Inarissa

Matkailu on Inarin merkittävin elinkeino. Metsätalous ja porotalous monipuolistavat kuitenkin kunnan elinkeinorakennetta, ylläpitävät työllisyyttä ja tuovat miljoonien eurojen tulovaikutukset paikallistalouteen. Siksi niiden sopuisa rinnakkaiselo on tavoiteltava asia. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimuksessa arvioitiin metsään ja luontoon perustuvien pääelinkeinojen tulo- ja työllisyysvaikutuksia Inarin kunnassa.

Tarkasteltuja elinkeinoja olivat porotalous, Metsähallituksen metsätalous, yksityinen metsätalous, Metsähallituksen luontopalvelut, puutuotteiden jalostus sekä matkailu. Tutkimuksessa päätoimialojen ja kotitalouksien keskinäiset riippuvuudet ja kerrannaisvaikutukset analysoitiin paikallistalouteen sovitetulla panos-tuotosmenetelmällä. Analyysin lähtökohdaksi laadittiin tuotannossa syntyvän tulon kiertokulkua paikallistalouden eri yksiköiden välillä kuvaava tilinpitomatriisi.

Toimialojen tuotokset ovat riippuvaisia toistensa tuotosyksiköistä. Suurimmat suhteelliset kerrannaisvaikutukset paikallistalouteen Inarissa olivat puutuotteiden jalostuksella. Sen kokonaisvaikutukset tulojen muodostukseen olivat lähes 2,3-kertaiset.

Luonnon käyttöön perustuvat toimialat ovat keskeisiä Inarin kunnan paikallistaloudessa. Kaikkiaan paikalliseen luonnon käyttöön perustuvien toimialojen osuus tulovirrasta oli matkailu mukaan lukien 27,4%. Matkailun välittömät vaikutukset Inarin alueen tuloihin ovat noin 56 milj. euroa (19,8%) ja työllisyyteen 526 työvuotta (20,0%). Metsäsektorin toimialojen tulo-osuus oli yhteensä 5,0 % ja työllisyysosuus 5,3 %. Porotalouden osuudet olivat vastaavasti 1,4 % ja 8,3 % ja Metsähallituksen luontopalveluiden 1,1 % ja 1,4 %.

Tutkimuksessa arvioitiin, miten yhden toimialan tuotannon muutos vaikuttaisi Inarin talouteen. Jos Metsähallituksen hakkuita supistettaisiin nykyisestä puoleen, vähentäisi se Inarin paikallistalouden tuloja noin 9 milj. eurolla ja työllisyyttä 84 työvuoden verran. Porotalouden tuotannon puolittuminen pienentäisi tuloja kaikkiaan 3,8 milj. euroa ja työllisyyttä 119 työvuotta. Samansuuruiset tulomuutokset aiheutuisivat, jos matkailun kysyntä supistuisi 3,5–8,5 %.

Julkaisu: Vatanen, E., Pirkonen, J., Ahonen, A., Hyppönen, M. & Mäenpää, I. 2006. Luonnon käyttöön perustuvien elinkeinojen paikallistaloudelliset vaikutukset Inarissa. Metsätieteen aikakauskirja 4/2006: 435–451.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi