Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 04.01.2007

Neulasten väri kertoo mäntyjen ravinnetilasta suometsissä

Ravinteiden niukkuus tai epätasapaino voivat rajoittaa puiden kasvua suometsissä. Puuston ravinnetilan määritykseen ja terveyslannoituksen tarpeen arviointiin on perinteisesti käytetty talvella kerättyjen neulasnäytteiden ravinneanalyysiä. Metsäntutkimuslaitoksella (Metla) kehitettiin menetelmä, jossa neulasten värin mittauksella voidaan arvioida mäntyjen ravinnetilaa.

Neulasten väriin perustuva silmävarainen ravinteiden puutosten arviointi on kemiallista ravinneanalytiikkaa nopeampi ja halvempi menetelmä maastossa. Värin silmävarainen tarkastelu on kuitenkin altis subjektiivisille tulkinnoille, sillä värinäkökyky on henkilökohtainen ominaisuus, ja värien erottaminen riippuu vallitsevista valaistusolosuhteista. Vaikka neulasten värimuutoksia pidetään merkittävinä ravinnepuutoksen indikaattoreina, värin ja ravinnepitoisuuksien välistä yhteyttä on tutkittu vähän. Metlan tutkimuksessa mitattiin neulasten väri värimittarilla ja analysoitiin neulasten ravinnepitoisuudet. Tutkimustulosten perusteella selvitettiin, soveltuuko neulasten värimittausmenetelmä suometsien mäntyjen ravinnetilan arviointiin.

Metlan tutkimuksessa ilmeni, että neulasten värin avulla pystytään melko hyvin erottelemaan männyn fosforin ja kaliumin samanaikainen puutos. Neulasten kärkien väri kuvasi ravinteiden niukkuutta paremmin kuin neulasten tyven väri. Neulaset, etenkin niiden kärki, olivat keltaisempia, kun niissä todettiin kaliumin puute. Typen ja boorin puutosta ei tutkimuksessa kuitenkaan voitu neulasten värin avulla tunnistaa. Ravinteiden niukkuuden lisäksi myös muut tekijät, kuten kuivuus, voivat muuttaa neulasten väriä.

Ravinneanalyysiä varten neulasnäytteet on otettava talviaikana. Jatkotutkimuksissa selvitetään, voidaanko puiden ravinnetilaa tarkastella luotettavasti neulasten väriin perusteella jo syksyn aikana, jolloin metsäsuunnittelua tehdään.

Tutkitut neulasnäytteet olivat peräisin Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen toiminta-alueen suometsistä.

Julkaisu: Hytönen, J. & Wall, A. 2006. Foliar colour as indicator of nutrient status of Scots pine (Pinus sylvestris L.) on peatlands. Forest Ecology and Management 237 (1-3): 156-163.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi