Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 19.12.2006

Vuorovaikutteisella ja yhteistoiminnallisella suunnittelulla uusia ideoita ja osaamista metsien käyttöön

Monikansallisessa hankkeessa on haettu uusia toimintatapoja, joissa paikallisia ihmisiä ja toimijoita on rohkaistu osallistumaan strategisen metsäsuunnittelun prosessiin. ELAV (Enhancing Local Activity and Values from forest land through community-led strategic planning) -hankkeessa selvitetään metsien tarjoamia mahdollisuuksia syrjäisten maaseutualueiden elinvoimaisuuden parantamiseksi. Tavoitteena on kehittää vuorovaikutteisia suunnittelumenetelmiä metsän eri käyttömuotojen yhteensovittamiseksi paikallistasolla.

Hankkeessa on mukana 16 osapuolta Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Islannista ja Skotlannista. Suomesta hankkeessa ovat mukana Metsäntutkimuslaitos (Metla), Metsäkeskus Pohjois-Karjala ja Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala. Jokaisessa osallistujamaassa on omat kohdealueensa, joilta saatuja kokemuksia vaihdetaan seminaareissa, kokouksissa ja henkilövaihtojen yhteydessä. Suomessa kohdealueeksi on valittu Pohjois-Karjalasta Kolin ja Hattusaaren alue, jolle laaditaan hankkeen aikana paikallinen metsäohjelma. ELAV-hanke alkoi vuonna 2005 ja se kestää vuoden 2007 loppuun asti. Hanke on saanut rahoitusta Interreg III B Pohjoinen Periferia -ohjelmasta. Suomen osioon on saatu rahoitusta myös maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maaliskuussa 2006 Metla järjesti metsäsuunnitteluseminaarin, jossa Euroopan metsäinstituutin (EFI) ja eri osallistujamaiden edustajat esittelivät metsävaroja, yksityismetsien käyttöä ohjaavaa metsäpolitiikkaa sekä yksityismetsien inventointi- ja suunnittelujärjestelmiä ELAV-hankkeen osallistujamaissa. Lisäksi seminaarissa kuultiin uutta tutkimustietoa vuorovaikutteisen ja yhteistoiminnallisen metsäsuunnittelun menetelmistä ja haasteista. Lopuksi ELAV-hankkeen osapuolet esittelivät ideoita ja kokemuksia liittyen omiin suunnittelukohteisiinsa. Seminaariesitelmät on koottu Metlan työraportiksi.

Julkaisu: Nuutinen, T., Kärkkäinen, L. & Kettunen, L. (toim.). 2006. Forest planning in private forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden. Proceedings of ELAV seminar, 23-24 March 2006, Koli, Finland. Metlan työraportteja 38. 88 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi