Finnish Forest Research Institute  Metla

11.12.2006


Skogsstatistiska årsboken 2006 - skogssektorn i siffror

Värdet av skogsindustrins export sjönk med 10 procent år 2005


Finland är världsledande exportör av tryck- och skrivpapper och den tredjestörsta virkesimportören. Av Finlands areal är 78 % skogsbruksmark. Denna och övrig väsentlig statistik från skogssektorn hittar du i den nyligen utkomna Skogsstatistiska årsboken 2006.

Informationen i boken behandlar i huvudsak året 2005, men boken innehåller även månadsserier från innevarande år. Under förra året var arbetsstriden inom massa- och pappersindustrin en av de mest synliga händelserna inom skogssektorn. Det var den största arbetskonflikten i Finland på tio år, och effekterna reflekterade sig på hela skogssektorn. Värdet av skogsindustrins export sjönk med 10 procent och de inhemska marknadsavverkningarna sjönk med 5 procent. I årsboken behandlas de viktigaste följderna av arbetskonflikten.

I boken publiceras även de centrala resultaten från inventeringen av de finska skogarna. Vårt lands skogstillgångar mättes för tionde gången under åren 2004-2005. Resultaten visar att trädbeståndet i våra skogar ökat till 2176 miljoner kubikmeter och att den årliga tillväxten stigit till 97 miljoner kubikmeter. Virkesavgången (avverkningar, spillvirke och naturlig avgång) uppgick år 2005 trots allt bara till 67 miljoner kubikmeter. Virkesförrådets tillväxt har allt sedan 1970-talet klart överstigit avgången.

Ovannämnda information är bara en liten bråkdel av årsbokens innehåll. Boken är ett verk på över 400 sidor om skogsbruket och skogsindustrin i Finland. Utöver tabellerna och figurerna erbjuder boken åt läsarna korta artiklar från olika ämnesområden. De begrepp som använts, informationens omfattning och hur statistiken förts beskrivs kortfattat för att det skulle vara möjligt att bedöma innehållet i och kvaliteten av statistiken.

All skogsstatistik finns på Internet under Metinfo Tilastopalvelu (avgiftsbelagd). Via Metinfo Tilastopalvelu har man tillgång till nätversionen av årsboken, och man kan ladda ner tabellerna till den egna datorn.

Publikation: Metsätilastollinen vuosikirja 2006. Skogsstatistisk årsbok. Finnish Statistical Yearbook of Forestry. 438 sidor, pris 42 € (inkl. moms).

Beställningar:

 

Tilläggsinformation:


Press releases in English are available at: http://www.metla.fi/ajankohtaista/index-en.htm   Metlan RSS-newsfeed
Finnish Forest Research Institute - Metla/Communications
Unioninkatu 40 A, FI-00170 HELSINKI, FINLAND. Phone +358 10 211 2000    E-mail: info @ metla.fi