Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 23.11.2006

Metsänuudistamistuloksen ennustamiseen uusia malleja

Metsänuudistamistuloksen ennustamiseen on laadittu malleja, joilla kuvataan eri uudistamismenetelmillä aikaansaatujen taimikoiden välisiä eroja. Mätästys osoittautui tehokkaimmaksi maanmuokkausmenetelmäksi kuusen istutusaloilla. Uudistamistuloksessa on kuitenkin runsaasti satunnaista vaihtelua, jota ei voida ennustaa uudistamismenetelmää ja kasvupaikkaa kuvaavilla tunnuksilla.

Metla on kehittänyt yhteistyössä metsäkeskuksien ja metsänhoitoyhdistysten kanssa ja MMM:n tukemana menetelmää metsän uudistamisen laatutyöhön. Tässä yhteydessä on kerätty inventointitietoa Etelä-Suomen yksityismetsien 3 – 5-vuotiailta uudistamisaloilta vuodesta 2000 lähtien. Kerätty aineisto soveltuu käytettäväksi myös uudistamistuloksen mallittamiseen. Metlassa on laadittu malleja, jotka kuvaavat odotettavissa olevan uudistamistuloksen ja sen vaihtelun erilaisilla uudistamismenetelmillä ja uudistamiskohteilla.

Mätästys on tehokas keino parantaa uudistamistulosta kuusen istutusaloilla. Äestykseen ja laikutukseen verrattuna mätästys lisäsi istutuskuusien lukumäärää soistumattomilla kivennäismailla 7 % ja soistuneilla mailla 31 %. Muokkaamattomilla uudistamisaloilla kuusen taimia oli 21 % vähemmän kuin muokatuilla.

Uudistamismenetelmän antaman keskimääräisen tuloksen lisäksi on otettava huomioon myös uudistamistuloksen vaihtelu. Uudistamistuloksessa oli runsaasti satunnaista vuosien, maantieteellisten alueiden, työn toteuttajien sekä taimikoiden välistä että sisäistä vaihtelua, jota ei voitu ennustaa. Mallilla tehtyjen simulointien mukaan äestetyillä, mustikkatyypin kuusen istutusaloilla oli 3 vuotta viljelystä keskimäärin 1400 istutuskuusta hehtaarilla, mutta vain 27 %:lla taimikoista oli 1600 tai enemmän istutuskuusia hehtaarilla.

Uudistamistulosta kuvaavat mallit voidaan liittää metsänhoidon suunnittelun laskentaohjelmistoihin, joita käytetään metsänomistajien neuvonnassa ja päätöksenteon apuvälineenä. Laskentaohjelman tulisi ennustaa eri uudistamismenetelmillä tarkasteltavalle kohteelle odotettavissa oleva uudistamistulos ja sen vaihtelu sekä taimikon tuleva kehitys ja hoitotarve.

Metsän uudistamistulosta ennustavat mallit voidaan liittää myös metsäsuunnitteluohjelmistoihin, joilla simuloidaan erilaisten metsänkäsittelyvaihtoehtojen vaikutusta metsän kasvuun ja kehitykseen seuraavien 10 – 20 vuoden aikana. Metsäsuunnittelussa käytettävien ohjelmistojen tulisi pystyä ehdottamaan tarkasteltavalle kuviolle parhaiten soveltuvaa uudistamisvaihtoehtoa ja ennustamaan uudistamismenetelmän tuottaman uudistamistuloksen ja aiheuttamat kustannukset.

Julkaisu: Jari Miina & Timo Saksa. 2006. Predicting regeneration establishment in Norway spruce plantations using a multivariate multilevel model.a New Forests 32(3): 265-283

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi