Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 13.11.2006

Kasvihuonekaasuinventoinnin kansainvälinen ohjeisto julkaistu

Kansainvälinen Ilmastopaneeli (IPCC) hyväksyi 25. istunnossaan Mauritiuksen Port Louisissa 26-28.4.2006 uudistetun kansallisten kasvihuonekaasuinventointien ohjeiston. Nyt ilmestynyt uusi ohjeisto pyrkii selkeyttämään laskentaohjeita uusimman tutkimustiedon avulla. Ohjeisto käsittää energian tuotannon, teollisuustuotannon, maankäytön ja jätehuollon päästöjen erityiset inventointimenetelmät.

YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) allekirjoittajamaat Suomi mukaan lukien käyttävät ohjeistoa vuotuisten raporttiensa pohjana. Suomessa raportointia koordinoi Tilastokeskus. Metsäntutkimuslaitos (Metla) vastaa metsämaiden kaasutaseiden raportoinnista ja eräiden muidenkin maaluokkien pinta-alojen seuraamisesta. Metlan omaa kasvihuonekaasulaskennan ohjausryhmää johtaa professori Erkki Tomppo.

Metlasta Jukka Alm ja Kim Pingoud osallistuivat ohjeiston laadintaan maankäytön kaasupäästöjen osalta, Alm kosteikkojen ja Pingoud puutuotteiden asiantuntijana. Ohjeiston kokoamiseen tarvittiin useiden satojen asiantuntijoiden panos vuosina 2004-2006 ja sitä johti Japanissa toimiva IPCC:n erityisryhmä. Ennen hyväksymistä ohjeisto kävi läpi asiantuntija-arvioinnin ja hallitusten kommentointikierroksen. Raportoinnin uusi hyvän käytännön ohjeisto.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi