Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 3.11.2006

Puutavaranmittauksen viranomaistehtävät Joensuuhun

Metsäntutkimuslaitos (Metla) organisoi uudelleen puutavaranmittauksen viranomaistehtäviä. Virallisten mittaajien tehtävät ja vetovastuu siirrettiin Metlan Vantaan yksiköstä Joensuun yksikköön 1.10.2006 alkaen. Samalla virallisten mittaajien määrä väheni kolmesta kahteen mittaajaan ja mittaajien toiminta-alueet määritettiin uudelleen. Viralliset mittaajien tehtävät siirrettiin maa- ja metsätalousministeriöstä Metlaan vuonna 2002.

Metsäntutkimuslaitoksella on hoidettavanaan puutavaranmittauslaissa ja -asetuksessa määrättyjä viranomaistehtäviä, jotka ovat tutkimus- ja kehitys sekä lain toimeenpano ja valvonta. Näistä ensimmäinen koostuu puutavaranmittauksessa käytettävien mittausmenetelmien perusteiden tutkimiseen, sekä menetelmien kehittämiseen ja ohjeistamiseen liittyvästä työstä. Jälkimmäinen tehtäväryhmä käsittää virallisten mittaajien tehtävät, joista tärkeimmät ovat erimielisyyksien ratkaiseminen puutavaran mittaukseen liittyvissä kiistatilanteissa ja tehdasmittauksen valvontatehtävät.

Käytännössä viralliseen mittaukseen johtaneita kiistatilanteita on puukaupassa ollut viime aikoina vähän, vain muutamia vuosittain. Sen sijaan tehdasmittauksen yleistyminen puukaupan perustana on lisännyt valvontaan tarvittavaa työpanosta. Valvontamittauksessa käydään läpi tehdasmittaajan käyttämät mittausmenetelmät, tehdaskohtaiset toimintatavat ja -ohjeet ja tarkastetaan mittalaitteiden toiminta ja kunto. Puolueettoman osapuolen tekemät valvontamittauksen ovat omiaan rakentamaan luottamusta puukaupan osapuolten välillä.

Ennen tehdasmittauksen aloittamista puutavaraa mittaava yhtiö toimittaa Metsäntutkimuslaitokselle tehdasmittausilmoituksen, josta mm. käytetyt mittausmenetelmät ja -laitteet käyvät ilmi. Tehdasmittaajat ja Metla asioivat siis suoraan valvontaan liittyvissä asioissa. Metsäkeskukset ovat mukana viralliseen mittaukseen ja kiistatilanteiden ratkaisemiseen liittyvissä asioissa. Pyyntö virallisesta mittauksesta osoitetaan Metsäkeskukselle, joka välittää pyynnön Metlalle. Tätä ennen Metsäkeskus on selvittänyt kiistatilanteen tarpeellisia taustatietoja.

Tähän saakka virallisia mittaajia on ollut kolme, toiminta-alueinaan Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomi, Metsäkeskusten alueita mukaillen. Mittaajista yksi jäi eläkkeelle ja yksi siirtyi muihin tehtäviin. Virallisen mittaajan tehtävissä jatkaa MMM Lauri Hjelm ja uutena tehtävässä aloittaa MMM Tapio Wall. Uudessa toiminta-aluejaossa Hjelm työskentelee Länsi- ja Etelä-Suomessa (Rannikon, Lounais-Suomen, Häme-Uusimaan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen Metsäkeskusten alueet ja Ahvenanmaa) ja Wall Itä- ja Pohjois-Suomessa (Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Metsäkeskusten alueet).

Puutavaranmittauksen viranomaistehtävien sijoituspaikkana on Metlan Joensuun yksikkö, johon toimialaan liittyvä tutkimus oli sijoitettuna jo aiemmin. Viranomaistehtäviä johtaa MMM Jari Lindblad, joka raportoi tutkimusjohtaja Leena Paavilaiselle.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi