Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 2.11.2006

Lopputuotteiden hintojen nousu parantaa metsäteollisuuden kannattavuutta

Länsi-Euroopan talouskasvun odotetaan pysyvän hyvänä vielä ensi vuonnakin. Paperin vahvistunut kysyntä mahdollistaa ensi vuonna hinnankorotuksia, kun ylitarjontakin supistuu. Myös sahatavaran hinta nousee, mutta kuluvaa vuotta vähemmän. Asuinrakentamisen kasvu alenee ensi vuonna, mikä sahatavaran tarjonnan kasvun kanssa rajoittaa hinnannousua. Puumarkkinoilla raakapuun kysynnän kasvu ja hintojen nousu ovat vauhdittaneet puukauppaa. Raakapuun hintojen odotetaan nousevan myös ensi vuonna, mutta kuluvaa vuotta maltillisemmin. Ennusteiden suurimmat epävarmuudet liittyvät Yhdysvaltain ja euroalueen talouskehitykseen ja niiden vaikutuksiin Suomen talouteen. Tuoreimmat ennusteet metsäteollisuuden ja metsätalouden suhdanteista on luettavissa juuri ilmestyneessä Metsäntutkimuslaitoksen suhdannekatsauksessa 2006-2007.

Mainonta lisää paperin kysyntää, hintakehitys maltillista
Paperin kysyntä Suomen päävientimarkkinoilla Länsi-Euroopassa on vahvistunut hieman, mutta aikakauslehti- ja hienopaperien ylitarjonta on pitänyt paperin viennin hintakehityksen vaatimattomana. Sen sijaan sellun hinta on noussut selvästi. Paperin tuotanto ja vienti kasvavat 15 prosenttia verrattuna poikkeukselliseen vuoteen 2005.

Vuonna 2007 paperin kulutuksen kasvu jatkuu verrattain hyvänä, mikä auttaa tuottajia siirtämään kustannusten nousua paperin hintoihin. Myös paperin valmistuskapasiteetin supistukset Länsi-Euroopassa lieventävät ylitarjontaa. Suomessa tuotantoyksiköiden sulkemiset heijastuvat paperin tuotantoon ja vientiin, joiden ennustetaan laskevan hieman vuonna 2007. Paperin tuotannon aleneminen ja markkinasellun tuotannon kasvu mahdollistavat sellun viennin lisäämisen, mihin kannustaa myös sellun hinnan nousu. Suomen paperin ja kartongin keskivientihintojen arvioidaan nousevan ensi vuonna 2–3 prosenttia.

Tarjonnan kasvu uhkaa sahatavaran hinnannousua
Sahatavaran kysyntä on kasvanut Länsi-Euroopassa rakentamisen hyvän kehityksen ansiosta, ja hinnat ovat nousseet. Suomenkin vientihinnat nousevat tänä vuonna selvästi. Tuotanto- ja vientimäärät nousevat viime vuosina pienentyneen tuotantokapasiteetin vuoksi vain noin 2 prosentilla.

Vuonna 2007 Länsi-Euroopan markkinatilanteen odotetaan muuttuvan. Kilpailu kiristyy ja rajoittaa hinnan nousua. Rakentamisen heikkeneminen Yhdysvalloissa ja useissa Länsi-Euroopan vientimaissa vähentää sahatavaran kysyntää. Yhdysvalloissa sahatavaran hinnat ovat laskeneet jo viime vuoden kesästä lähtien, eikä Länsi-Euroopassakaan hintojen nousun odoteta enää jatkuvan kuluvan vuoden tahtiin. Suomen sahatavaran viennin keskihinnat kohoavat parin prosentin verran, kun taas tuotanto ja vientimäärät laskevat hieman.

Metsäteollisuuden kannattavuus paranee hieman
Metsäteollisuuden tuotantokustannusten nousu on jatkunut aiempien vuosien tapaan, mutta lopputuotteiden parantunut hintakehitys ja myynnin kasvu ovat kohottaneet kannattavuutta hieman. Puutuoteteollisuudessa kustannuksia on lisännyt erityisesti tukkipuun hinnan nousu. Massa- ja paperiteollisuudessa raaka-ainekustannuksia nostaa puun lisäksi osaltaan myös energian ja muiden raaka-aineiden, kuten mineraalien ja kemikaalien, hintojen nousu. Vuonna 2007 metsäteollisuustuotteiden hintojen nousu jatkuu, mutta tuotanto- ja vientimäärien supistuminen hidastaa toimialan tulojen kasvua. Samanaikaisesti kustannusten nousu kuitenkin hidastuu, joten metsäteollisuuden kannattavuuteen odotetaan hienoista paranemista myös ensi vuonna.

Raakapuun hinnat nousevat, puukauppa painottuu kuitupuuhun
Metsäteollisuuden tuotannon kasvu lisää tänä vuonna vain kuitupuun hakkuita, koska sahateollisuuden tukkipuun tarvetta katetaan suurelta osalta hakatun puun varastoja purkamalla. Kokonaisuudessaan markkinahakkuut ovat tänä vuonna noin 53 miljoonaa kuutiometriä. Kantohinnat ovat viime vuodesta nousseet, ja erityisesti havutukkien hintojen nousu on metsäveromuutoksen alkuvuonna aiheuttaman vähäisen tarjonnan vuoksi ollut nopeaa.

Vuonna 2007 markkinahakkuut kasvavat, kun hakatun puun varastot on purettu jo normaalitasolle. Puun kysynnän kasvun odotetaan painottuvan kotimaahan ja kuitupuuhun. Kantohinnat nousevat edelleen, mutta hieman kuluvaa vuotta hitaammin. Puun tuonnin ennustetaan pysyvän suunnilleen kuluvan vuoden tasolla eli 20 miljoonassa kuutiometrissä. Merkittävin epävarmuustekijä ensi vuoden puuhuoltotilanteessa on Venäjältä tulevan puun saatavuus ja hinta.

Julkinen tuki puun tuotantoon vähenee
Tänä vuonna puuntuotannon kokonaisinvestoinnit kohoavat yksityismetsissä jo runsaaseen 175 miljoonaan euroon, josta metsänomistajien omarahoitusosuus on noin 65 prosenttia. Vuonna 2007 investointien ennustetaan hieman kasvavan. Ennusteen toteutuminen edellyttää kuitenkin metsänomistajien omarahoituksen lisääntymistä, koska valtion talousarvioesityksessä esitettiin puuntuotannon turvaamiseen tarkoitettujen varojen supistamista lähes 10 prosentilla. Poikkeuksena oli energiapuun tuotantoon liittyvä tuki, jota lisättiin. Puuntuotannon turvaamiseen on ensi vuonna käytössä julkista tukea noin 58 miljoonaa euroa.

Yksityismetsien hehtaarikohtainen nettotulos alenee tänä vuonna 86 euroon hehtaarilta, kun tukin hakkuumäärät vähenevät ja metsäteollisuus käyttää puuta ennätyskorkeista hakatun puun varastoista. Vuonna 2007 hakkuumäärien lisääntymisen odotetaan nostavan nettotuloksen yli 90 euroon. Kantohintojen nousu kasvattaa puuntuotannon kokonaistuoton tänä vuonna yhdeksään prosenttiin, ja myös ensi vuonna päästään selvästi yli kymmenen vuoden keskiarvon, lähes kuuteen prosenttiin.

Julkaisu tilattavissa:
www.metla.fi/julkaisut/suhdannekatsaus/

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi