Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 12.10.2006

Verkostot tulevat myös metsätalouden palvelutuotantoon

Kokonaisten toimitusketjujen hallinta ja yritysten välisten yhteistoimintasuhteiden kehittäminen eli verkostoituminen on tulossa myös metsätalouden palvelutuotannossa toimivien yritysten strategiseksi haasteeksi. Metsäpalveluiden tuottajien on pystyttävä tarjoamaan kustannustehokkaasti entistä kattavampia palvelukokonaisuuksia. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ja VTT:n tutkimuksessa selvitettiin verkostoitumisen nykytilanne, edellytykset ja mahdollisuudet pirkanmaalaisten metsäpalveluita tuottavien yritysten liiketoiminnassa.

Yrityksistä 85 % piti yritysten välistä yhteistyötä hyödyllisenä, mutta vain 49 % teki yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Suurimmat kuilut nykytilanteen ja hyödyllisenä pidetyn yhteistyömuodon välillä olivat palveluiden markkinoinnissa, tuotekehityksessä, henkilöstön koulutuksessa, yhteisinvestoinneissa ja kustannusten hallinnassa. Yli neljä viidesosaa yrityksistä joko myi tai osti palveluita muilta yrityksiltä. Tähän suhteutettuna pidemmälle vietyä yritysten välistä, toimitusketjun suuntaista yhteistyötä oli varsin vähän. Vain muutamat yritykset ilmoittivat keräävänsä asiakaspalautetta, jakavansa asiakas-, tilaus-, kustannus- ja kannattavuustietoa tai suunnittelevansa toimitusketjun sisäistä henkilöstötarvetta yhdessä yhteistyöyritystensä kanssa.

Tutkimus osoitti, että metsätalouden palvelutuotannossa on monentyyppisiä verkostorakenteita, joiden hyödyntämisessä ollaan ottamassa vasta ensiaskeleita. Verkostoitumisen mahdollisuuksia kuvasivat pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvien tilausten suuri osuus yritysten tilauskannasta, yritysten lukumääräisesti pieni asiakaskunta ja halukkuus tehdä yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Sen sijaan havaittu kustannusten hallinnan heikko taso lienee ollut este toimialan verkostoitumiskehitykselle. Metsäalan palvelutuotannossa ensimmäinen askel kohti verkostomaisempaa toimintakulttuuria tulisikin olla kustannusten hallinnan tason nostaminen. Tulosten perusteella on perusteltua rohkaista etenkin kasvuhakuisia metsäpalveluita tuottavia yrityksiä avoimempaan yhteistyöhön ja verkostoitumaan muiden yritysten kanssa. Tutkimus oli osa Metlan koordinoimaa ja EU:n rahoittamaa ”Lisää työtä metsäyrittäjyydellä -projektia”.

Julkaisu: Rantala, J. & Kulmala, H. I. 2006. Verkostoitumisen nykytilanne, edellytykset ja mahdollisuudet metsätalouden palvelutuotannossa Pirkanmaalla. Metsätieteen Aikakauskirja 3/2006.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi