Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 2.10.2006

Metlan uusi tutkimushanke kehittää alueellista hirvitietopankkia

Viisivuotisen tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää eri intressiryhmien yleisesti hyväksymä "hirvitietopankki", joka edistää alueellisten hyötyjen ja kustannusten määrittämistä ja helpottaa aluetason päätöksentekoa. Tutkimushankkeessa tuotetun tiedon avulla voidaan määrittää hirvieläinten alueellinen tavoitetiheys eli yhteiskunnallinen kantokyky.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) aloitti tämän vuoden alussa monitieteisen tutkimuksen, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa alueellisesti hirvieläinten yhteiskunnallisen kantokyvyn määrittämiseksi. Tutkimus koostuu kolmesta osahankkeesta, joista ensimmäisessä selvitetään maiseman rakenteen vaikutuksia hirvituhojen esiintymiseen ja sijoittumiseen sekä hirvikannan tiheyteen. Toisessa osahankkeessa tutkitaan hirvieläinten metsätaloudellisia ja metsäekologisia vaikutuksia. Kolmas osahanke tuottaa tietoa hirven yhteiskunnalle tuottamista arvoista ja sosiaalisista asenteista.

Valtaosa hirvien aiheuttamista metsävahingoista syntyy lähinnä talvella ja kasaantuu tietyille alueille. Näiden ns. talvilaidunalueiden rakenne on ensimmäisessä osahankkeessa erityisen mielenkiinnon kohteena. Paikkatietomenetelmien avulla karttamuotoisia metsiä ja muita maankäyttöä kuvaavia aineistoja yhdistetään hirvituhojen sijoittumistietoihin ja analysoidaan hirvituhokohteiden ja niiden ympäristöjen rakennetta. Pääkysymyksiä ovat, miten erilaisten metsien ja muiden elinympäristötyyppien määrä ja sijoittuminen selittävät hirvituhojen esiintymistä ja mahdollista kasaantumista. Lisäksi selvitetään hirven kannalta erilaisten häiriötekijöiden, kuten liikenteen, asutuksen ja muun ihmistoiminnan vaikutusta hirvituhojen esiintymiseen.

Toisessa osahankkeessa tutkitaan hirvien vaikutusta talousmetsien ja suojelualueiden puustojen kehitykseen. Tavoitteena on hirvien saatavilla olevien resurssien suhteuttaminen ravinnon käyttöön ja hirvitiheyteen metsätaloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Hirvieläinten aiheuttamien puustovaurioiden taloudellista merkitystä selvitetään pitkällä aikavälillä seurantakoealoilla. Talousmetsissä ja suojelualueilla tutkitaan hirvieläinten ravinnonkäytön kuluttavaa vaikutusta vertaamalla kehitystä hirviltä eristettyihin koealueisiin. Puustomittauksin sekä kasvipeite- ja maaperäeliöstötutkimuksin analysoidaan kulutuksen aiheuttamia muutoksia metsäekosysteemissä tavoitteena metsien monimuotoisuuden säilyttävä kehitys.

Yhteiskunnan kannalta hirvieläinten merkitys on lisääntynyt huomattavasti kuluvalla vuosikymmenellä. Eri intressiryhmien näkökulmasta tavoiteltava hirvitiheys vaihtelee myös alueellisesti. Kolmannessa osahankkeessa selvitetään hyötyjen ja haittojen alueellista vaihtelua metsänomistajilta, metsästäjiltä, metsästysseurueilta ja kansalaisilta kerättyjen postikyselyaineistojen perusteella. Samalla tuotetaan tietoa eri intressiryhmien asenteista ja mielipiteistä demografisten ja maantieteellisten olosuhteiden muuttuessa ja pohditaan niiden vaikutuksia metsästyksen tulevaisuuteen. Tarkoituksena on lisäksi selvittää hirvieläinten kaatolupamenettelyyn liittyvää päätöksentekoprosessia ja kaupallisen hirvenmetsästyksen mahdollisuuksia maaseudun elinvoimaisuuden lisääjänä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi