Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 29.9.2006

Männyn ja kuusen luontaista uudistumista tapahtuu jatkuvasti metsänraja-alueilla

Korkea taimikuolleisuus estää silti metsänrajan nopean etenemisen. Kuusen metsänrajalla taimitiheydet ovat huomattavasti suurempia kuin männyn metsänrajalla.

Metsänrajan seurantatutkimus osoittaa, että metsänraja-alueella sekä mäntyjen käpytuotanto että siemenen tuleentuminen ovat kriittisiä vaiheita onnistuneelle uudistumiselle. Siemenen tuleentuneisuus korreloi vahvasti kesän lämpösumman kanssa. Lisäksi käpytuotannossa korostui voimakkaasti ns. ”uudistumiskierron vaihe”, jonka johdosta hyvää käpyvuotta harvoin seuraa toinen hyvä käpyvuosi. Vaikka ns. siemenvuodet ovat harvinaisia metsänraja-alueella, tuleentunutta siementä syntyy vuosittain.

Metsänrajan seurantatutkimus 1983–1999 osoittaa, että mänty ja kuusi ovat reagoineet eri tavoin seuranta-ajanjakson ilmaston vaihteluihin. Männyn taimikuolleisuus on ollut huomattavan suurta eteläisillä metsänraja-alueilla. Männyn puurajalla taimimäärät ovat kuitenkin pysyneet lähes ennallaan läpi seuranta-ajanjakson, joten uusia taimia on säännöllisesti syntynyt korvaamaan kuolleet. Metsänrajavyöhykkeen ilmastollista herkkyyttä kuvaa se, että taimikuolleisuus on siellä voimakkaampaa kuin metsässä tai puurajalla. Männyllä suuri taimikuolleisuus onkin ollut merkittävä metsänrajadynamiikkaa kontrolloiva ja metsänrajan etenemistä hidastava tekijä.

Kuusella taimikuolleisuus on ollut suhteellisen alhaista ja toisaalta uudistuminen voimakasta. Tämän seurauksena taimitiheys on kaksinkertaistunut sekä metsänraja- että puurajavyöhykkeellä. Myös taimien keskipituus on kasvanut ja osa vuoden 1983 taimista luokitellaan jo puiksi.

Tutkimuksessa analysoitiin männyn ja kuusen uudistumisdynamiikkaa metsänrajan eri vyöhykkeillä aikavälillä 1983–2002. Tutkimusaineistona oli ”Metsänrajan seurantatutkimus”, joka kattaa kaikkiaan 13 tuntureiden rinteillä olevaa seuranta-aluetta eri puolilla Lappia. Analyysiä on täydennetty vuosina 1997–2002 männyn pohjoiselta metsänrajalta ja puurajalta kerätyillä siemennäytteillä ja niiden tuleentuneisuusanalyyseillä.

Julkaisu: Vesa Juntunen & Seppo Neuvonen. 2006. Natural regeneration of Scots pine and Norway spruce close to the timberline in northern Finland. Silva Fennica 40(3): 443–458.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi