Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 27.09.2006

Koealan pienimmän puun läpimitan mittaamisella voidaan parantaa metsikön inventoinnin tarkkuutta

Kvantiilipuilla – puilla, joiden läpimitta mitataan ja järjestysluku koealalla määritetään silmävaraisesti – voidaan parantaa metsikön inventointitulosten tarkkuutta. Kvantiilipuita ovat esimerkiksi koelan pienin, toiseksi suurin tai keskimmäinen puu. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Helsingin yliopiston ja Joensuun yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että koealan pienimmän puun käyttö kvantiilipuuna paransi inventoinnin tarkkuutta eniten; jo yhden koealan minimin mittaaminen pienensi metsikön runkoluvun keskivirhettä 8 % ja energiapuun tilavuuden keskivirhettä 6 %.

Tulos on mielenkiintoinen myös mittausteknisesti: pienimmän puun määrittäminen silmävaraisesti on helpompaa kuin minkään muun kvantiilipuun määrittäminen, koska relaskooppikoealalta pieniä puita luetaan vain läheltä mittaajaa. Lähellä olevan puun luokse on myös nopea kävellä.

Pienimmän puun mittaamisen lisäksi toinen hyvä strategia on mitata lähinnä keskipistettä oleva puu. Nämä strategiat tuottivat parempia ennusteita kuin esimerkiksi koealan suurimman, lähinnä tukkipuun rajaa olevan tai satunnaisesti valitun puun käyttö. Kvantiilipuumittaukset kannattaa jakaa usealle koealalle: on esimerkiksi hyödyllisempää mitata kahdelta koealalta minimi kuin yhdeltä koelalata kaksi pienintä puuta.

Tutkimuksen aineistona oli 512 metsikköä, joista kustakin oli mitattu puiden paikat ja läpimitat kolmelta koealalta. Tutkimus toteutettiin simuloimalla virheettömiä kvantiilipuun mittauksia näille koealoille. Inventoinnin tarkkuuden mittarina käytettiin tilavuuden, tukkikokoisten puiden tilavuuden, energiapuun tilavuuden ja runkoluvun keskivirhettä ja harhaa.

Minimien käyttö pienensi erityisesti runkoluvun ja energiapuun tilavuuden keskivirhettä, mutta samalla kasvatti runkoluvun, kokonaistilavuuden ja tukkipuun tilavuuden harhaa. Siten kvantiilipuiden käyttö on perusteltua silloin, kun pientä keskivirhettä pidetään tärkeämpänä kuin pientä harhaa. Tulokset ovat sidoksissa käytettyyn kokojakauman ennustemalliin ja saattavat muuttua, jos malli vaihdetaan.

Kvantiilipuiden käyttö näyttäisi tuottavan kohtuullisen tarkan ennusteen läpimittajakauman kaikissa osissa.

Tutkimus tehtiin Metsäntutkimuslaitoksen, Joensuun yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä ja sen rahoitti Suomen Akatemia.

Julkaisu: Mehtätalo, L., Maltamo, M. and Kangas, A. 2006. The use of quantile trees in the prediction of the diameter distribution of a stand. Silva Fennica 40(3): 501-516.

Artikkelin suomenkielinen seloste ilmestyy Metsätieteen aikakauskirjassa 3/2006.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi