Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 26.9.2006

Venäjän puun laatu ja korjuumenetelmät tutkimuskohteina

Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) on alkanut Euregio Karelia Naapuruusohjelmaan kuuluva tutkimushanke, jossa vertaillaan tavaralaji- ja kokorunkomenetelmän vaikutuksia raaka-aineen laatuun, työturvallisuuteen ja -ergonomiaan, korjuutyön tuottavuuteen ja ympäristöön. Tuloksia hyödynnetään myös Venäjän metsätalouden tietopalvelun laajentamisessa.

Yhteistyössä Petroskoin yliopiston kanssa selvitetään Karjalan tasavallassa käytössä olevien puunkorjuumenetelmien vaikutusta raaka-aineen laatuun. Lisäksi analysoidaan, miten laatua mitataan korjuu- ja kuljetusketjun eri vaiheissa ja mitä laatunormeja on käytössä Venäjällä. Yleisselvityksen jälkeen aihetta syvennetään tutkimuksella, jossa vertaillaan empiiriseen aineistoon perustuen korjuumenetelmien vaikutuksia puutavaran laatuun, työturvallisuuteen ja -ergonomiaan, työn tuottavuuteen sekä ympäristöön.

Raaka-aineen laatua ja korjuumenetelmien vertailua koskev ia tuloksia aa aineistoa hyödynnetään Venäjän metsätalouden tietopalvelun laajentamisessa. Suomalaisyritysten käyttämistä korjuutyön ja puutavaralajien laatuvaatimuksista tuotetaan venäjänkielistä tietoa tarkoituksena edesauttaa suomalaisten yritysten toimintaa helpottavan tiedon leviämistä Venäjällä.

Metsäteollisuusyritysten Venäjä-yhteistyö suuntautuu tulevaisuudessa pidemmälle jalostettujen tuotteiden kauppaan ja tuotannolliseen yhteistyöhön Venäjällä. Tämän vuoksi puuraaka-aineen ja jalosteiden laatu ja kilpailukyky nousevat entistä tärkeämpään rooliin. Suomalaisen ja venäläisen puuraaka-aineen laatueroista on olemassa yritysten kokemuksiin perustuvaa tietoa, mutta esimerkiksi puunkorjuumenetelmien vaikutusta raaka-aineen laatuun ei tunneta. Myöskään ensiasteen jalosteiden ominaisuuksia ei ole luotettavasti vertailtu Suomen ja Venäjän välillä. Nämä tietopuutteet rajoittavat investointihalukkuutta ja aiheuttavat laatutappioiden muodossa tulonmenetyksiä yrityksille.

Metla käynnisti jo marraskuussa 2005 tutkimuksen Venäjältä tuotavan kuusi- ja koivupuutavaran ominaisuuksista rakennus-, rakennuspuusepän- sekä sisustustuotteiden valmistuksen kannalta. Hankkeessa tehdään monipuolisia mittauksia pystypuista, tukeista ja puuaineesta, sekä koesahauksia ja -sorvauksia, joissa käytetään Luoteis-Venäjältä tuotua ja Itä-Suomen puuta. Sahatavaran ja viilun saantoon, laatuun ja arvoon vaikuttavat viat mitataan sekä analysoidaan, miten venäläinen puu eroaa kotimaisista vertailuaineistoista. Tutkimus tehdään yhteistyössä Itä-Suomessa toimivien puutuoteyritysten ja kuusen osalta myös VTT:n ja Kymen ammattikorkeakoulun kanssa.

Tuotantolaitoksille toimitettavan puutavaran laatu ja käyttökelpoisuus raaka-aineena muodostuvat sekä puun luontaisten ominaisuuksien että korjuun, kuljetuksen ja varastoinnin laatuvaikutusten yhteistuloksena. Venäläisten korjuumenetelmätutkimusten ja leimikoiden, tukkien, sahatavaran ja viilun laatututkimusten tulokset täydentävät täten toisiaan määriteltäessä kokonaisvaikutuksia asiakkaiden ja lopputuotteiden kannalta.

Tutkimukset ja tietopalvelun laajennus toteutetaan vuosina 2006-2008 Euregio Karelia Naapuruusohjelmaan kuuluvissa hankkeissa ”Venäjän puun laatu ja metsäalan kaksisuuntainen tietopalvelu” ja ” Korjuumenetelmien vertailu – vaikutukset puun laatuun ja korjuuyritysten kokonaistuottavuuteen”.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi