Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 7.9.2006

Metsien lisäsuojelun vaikutukset puumarkkinoihin lieviä

Metsien lisäsuojelun vaikutukset metsäsektorin tuotantoon, työllisyyteen ja puumarkkinoille jäävät ehkä aiemmin luultua pienemmiksi, todetaan Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimuksessa.

Suomen metsien puuvarannon kasvu antaa mahdollisuuksia lisätä suojelua, mutta suojelualueiden huomattava lisääminen voi silti heijastua puumarkkinoihin. Suojelun lisääntyessä puuvaroja poistuu talouskäytöstä, mikä supistaa puuntarjontaa ja nostaa kantohintoja. Metsäteollisuudelle kantohintojen nousu lisää kustannuksia, ja voi johtaa tuotannon alenemiseen lähinnä sahateollisuudessa. Paperiteollisuudessa tuotanto ei muutu, koska puun hinnan osuus kokonaiskustannuksista on verrattain pieni.

Vaikutukset puumarkkinoille riippuvat suojelupinta-alan lisäksi siitä, miten ja minne lisäsuojelu kohdistetaan sekä mitkä ovat mahdollisuudet lisätä puun tuontia. Suurimmat taloudelliset vaikutukset syntyvät suojeltaessa vanhoja uudistuskypsiä metsiä, jotka ovat lähes poikkeuksetta runsaspuustoisimpia. Ekologisesti arvokkaimmat elinympäristöt eivät kuitenkaan välttämättä aina ole runsaspuustoisia, joten käytännössä on perusteltua suojella myös metsätaloudellisesti vähemmän arvokkaita metsiä.

Suojelun vaikutuksia puumarkkinoille ja metsäteollisuudelle lieventää, jos puun tuonnilla voidaan korvata suojelun vuoksi vähentyneitä hakkuita. Metsänomistajien kantorahatuloja raakapuun tuonnin kasvu hieman vähentää. Ilman korvaavaa tuontia lisäsuojelulla ei ole juurikaan vaikutusta kantorahatuloihin, vaikka hakkuut vähenevät. Mallilaskelmien mukaan kantohinnat nousevat suunnilleen samassa suhteessa kuin kotimaan hakkuut vähenevät.

Perinteisen tiukan suojelun mukaisesti toteutettu suojelupinta-alan lisäys kohdistettuna vanhoihin uudistuskypsiin metsiin aiheuttaa suurimmat taloudelliset vaikutukset. Uusien, maanomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelukeinojen, esimerkiksi luonnonarvokaupan käyttö synnyttää pienempiä tuotanto- ja työllisyysvaikutuksia, mikäli suojeluun näin valikoituu etupäässä kohteita, joita metsänomistajat ovat muutenkin syystä tai toisesta jättäneet aktiivisen talouskäytön ulkopuolelle.

Tutkimustulokset on julkaistu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) tutkimusraportissa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi