Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 31.8.2006

Uusi tutkimus matkailun vaikutuksista Ounasselän tunturiseudulla

Laajan Ylläksen ja Levin matkailukeskuksia koskevan tutkimuksen mukaan matkailu vaikuttaa monella tapaa maisemaekosysteemiin ja paikallisyhteisöihin.

Vastikään päättyneessä LABLAND-osatutkimuksessa on tarkasteltu matkailukeskusten ekologisesti, kulttuurisesti ja visuaalisesti kestävää taajamarakennetta. Osatutkimuksessa on tutkittu maiseman näkökulmasta matkailuelinkeinon kehittämiseen käytettäviä arviointeja, suunnittelua ja seurannan menetelmiä. Tarkastelunäkökulmaa pidetään tutkimuksessa tärkeänä matkailun kestävän kehityksen turvaamiseksi.

Esimerkkikohteena tutkimuksessa on ollut maisemaltaan ja geologialtaan monimuotoinen Ounasselän tunturiseutu, joka on matkailullisesti Lapin vetovoimaisimpia maisema-alueita. Ylläksen ja Levin matkailukeskuksissa on tutkittu mm. ympäristön ekologista, visuaalistan ja kulttuurista kestävyyttä sekä alueen geologisia yleispiirteitä ja maisemaseudulle yhteisiä maisematekijöitä.

Tutkimuksessa on kehitetty mm. kaavoituksen työkaluna käytettyä maiseman nykytilaselvitystä. Tutkimuksessa korostetaan maisematekijöiden moniaistisuutta kuvaamalla myös äänimaisemia ja arvioimalla maisematekijöitä matkailijoiden ja paikallisyhteisöjen näkökulmista.

Tutkimuksen mukaan matkailukeskusten maisemarakenteessa on muutoksensietokyvyltään erilaisia vyöhykkeitä. Keskuksissa on havaittavissa kaupunkimaisia piirteitä. Toisaalta matkailukeskusten todetaan olevan monella tapaa kaupunkitaajamista poikkeavia suunnittelukohteita, joissa maisema on erottamaton osa sekä matkailualueen että siellä toimivien yhteisöjen ja ihmisten (myös matkailijoiden) identiteettiä.

Tutkimuksen mukaan maisemamuutosten seuraaminen auttaa matkailuelinkeinoa ja alueiden kehittäjiä tekemään ennakoivia päätöksiä maankäytöstä ja ympäristönhoidosta paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden näkökulmasta. Ylläksen ja Levin matkailukeskusten maisemissa havaitut Ounasselän tunturiseudulle tunnusomaiset piirteet tarjoavat mahdollisuuden seudulliseen yhteistyöhön aluesuunnittelussa ja markkinoinnissa. Kehitettävänä matkailualueena olisi tällöin maisemaseutu, jonka monimuotoisuus ilmenee paikallisina erityispiirteinä. Matkailukeskukset olisivat osa maisemaseudun erilaisia palvelu- ja tuotekonsepteja.

Päättyvä LABLAND-osatehtävä sisältyy Lapin yliopiston Arktisen keskuksen koordinoimaan, vuoden 2007 elokuun loppuun asti jatkuvaan EU LIFE -ympäristöhankkeeseen (LANDSCAPE LAB). Hankkeessa kehitetään ja esitellään menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida, seurata ja suunnata matkailun alueellisia vaikutuksia.

LABLAND-osatehtävässä asiantuntijaorganisaatioina ovat toimineet Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Rovaniemen toimipaikka, Geologian tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen yksikkö, Lapin ammattiopiston luonto- ja ympäristöalan yksikkö, Lapin yliopiston kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta sekä Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy.

Maisemaselvityksen laatimiseen ovat osallistuneet myös LABSOC-osatehtävä (Metsäntutkimuslaitos), LABECO-osatehtävä (Arktinen keskus), Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Suunnittelukeskus Oy. Lisäksi GTK on tuottanut alueiden rakennettavuutta sekä geomorfologiaa, luontopolkuja ja vesitaloutta esittelevät kartat, jotka perustuvat Ylläksen ja Levin matkailukeskusalueilta koottuun geologiseen aineistoon. Osarahoittajina LANDSCAPE LAB -hankkeessa ovat mukana Kittilän ja Kolarin kunnat.

Tutkimus tulokset löytyvät julkaisusta Elävä matkailumaisema – Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys. Tutkimus on ilmestynyt Metlan työraportteja -sarjassa verkkojulkaisuna.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi