Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 30.8.2006

Metsien monimuotoisuuteen liittyvää neuvontaa tarvitaan lisää

Metsäluonnon monimuotoisuuden tunnistamiseen, käsittelyihin tai säästöpuihin liittyvää neuvonta on parantanut metsänomistajien monimuotoisuustiedon tasoa. Samoin metsäneuvontaa saaneiden omistajien asenteet olivat myönteisemmät monimuotoisuuden edistämistä kohtaan kuin niiden, jotka eivät olleet saaneet minkäänlaista neuvontaa. Metsänomistajien tietoja monimuotoisen metsänhoidon velvoitteista ja suosituksista voidaan kuitenkin pitää enintään välttävinä. Siksi eri organisaatioiden tulisi antaa muun toimintansa ohella neuvontaa myös monimuotoisuuteen liittyvissä kysymyksissä, todetaan Metlan raportissa. Selvitys on osa METSOn eli Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimenpideohjelmaa.

Metsänhoitoyhdistyksissä, metsäkeskuksissa ja ympäristökeskuksissa pidettiin selvästi tärkeimpänä metsänomistajien monimuotoisuusneuvonnan kehittämistarpeena omistajien asenteisiin liittyvää neuvontaa. Vähiten tärkeänä pidettiin monimuotoisuuden ekologisten perusteiden selvittämistä metsänomistajille. Kuitenkin sekä vuoden 2001 että 2006 metsänomistajakyselyissä kävi ilmi, että metsänomistajat tuntevat ekologiset perustelut huonosti ja haluaisivat saada niistä lisää tietoja. Siksi metsänomistajien monimuotoisuusneuvonnassa tulisi selvittää operationaalisten ohjeiden ohella myös toimenpiteiden ekologisia perusteita.

Vaikka eri organisaatioiden välinen työnjako vaikuttaa jokseenkin toimivalta, kaikilla metsäalan toimijoilla tulisi olla valmiudet ja tahto antaa monimuotoisuusneuvontaa oman perinteisen toiminnan yhteydessä, Metlan raportissa ehdotetaan. Varsinkin metsäyhtiöiden puunostajien voisivat puukaupan yhteydessä käsitellä enemmän monimuotoisuuteen liittyviä kysymyksiä. Monimuotoisuuden edistäminen talousmetsissä nousee esille usein juuri hakkuun suunnittelun yhteydessä, jonka vuoksi puunostajilla tulee olla valmiudet neuvoa omistajia myös näissä asioissa.

Monimuotoisuusneuvonnan kysynnän ja tarjonnan lisäämiseksi Metlan raportissa ehdotetaan erityistä monimuotoisuusneuvontaseteliä, jota metsänomistaja voisi käyttää neuvontapalveluiden hankintaan. Se voisi lisätä monimuotoisuusneuvonnan kiinnostusta metsänomistajien keskuudessa ja toisaalta luoda tarjontaa erilaisille monimuotoisuusneuvontapalveluille metsäalan toimijoiden keskuudessa.

Metlan raportissa esitetyt toimenpidesuositukset ovat alustavia. Niitä täsmennetään vuoden lopulla ilmestyvässä toisessa osaraportissa, jossa tarkastellaan monimuotoisuusneuvonnan vaikutusten näkymistä käytännön metsänkäsittelyssä. Esimerkkinä käytetään säästöpuiden säilymistä uudistusaloilla. Metsäkeskukset tekevät parhaillaan säästöpuuston inventointia noin 10 vuotta sitten hakkuita kohteilla.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi