Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 29.08.2006

Epävarmuus metsäinvestointien esteenä Luoteis-Venäjällä

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) selvityksessä kartoitettiin keskeisimpiä investointiolosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä Luoteis-Venäjän metsäsektorilla. Ulkomaisen investoijan on Venäjällä valmistauduttava kohtaamaan useita ongelmia. Talouspolitiikan vaikea ennakoitavuus, metsälainsäädännön keskeneräisyys, infrastruktuurin puute sekä henkilökohtaisiin suhteisiin perustuva toimintakulttuuri ovat esimerkkejä ongelmista. Näiden vastapainona ovat maan runsaat raakapuuvarat, alhainen kustannustaso sekä kasvavat kotimarkkinat.

Venäjän erityispiirteet investointikohteena suhteessa markkinatalousmaihin ovat vähentyneet maan kehittyessä vähitellen kohti markkinatalouden pelisäännöin toimivaa yhteiskuntaa. Investointiedellytyksistä sen sijaan löytyy Venäjällä kuitenkin yhä lukuisia kehittämiskohteita.

Venäjän federaation metsäsektori kärsii lukuisista ongelmista käytettävissä olevien mittavien metsävarojen vastapainona. Metsäteollisuus, jonka jalostuskapasiteetti koostuu pitkälti teknisesti vanhentuneista laitoksista ja koneista, pystyy vastaamaan kasvavaan kotimarkkinoiden kysyntään vain osittain. Puutteellinen infrastruktuuri erityisesti raakapuun kuljetuksissa heikentää maan metsävarojen taloudellista hyödyntämistä. Pienehköt tuotantolaitokset mekaanisessa metsäteollisuudessa sekä puunkorjuuyritykset ovat muodostaneet pääosan tähänastisissa suomalaisinvestoinneista Luoteis-Venäjän metsäsektorille. Suuria pääomasijoituksia edellyttävät hankkeet Venäjälle, mm. sellu- ja paperitehdasinvestoinnit, edellyttävät toteutuakseen pitkän aikavälin jatkuvuutta mm. puuraaka-ainehuollossa ja muun infrastruktuurin rakentamisessa. Näiden investointikustannusten jakautuminen yritysten ja julkisen vallan kesken, samoin kuin myös metsäuudistamisen kustannusvastuut, ovat selkiytymättä.

Taloudelliset olosuhteet Venäjällä ovat viime vuosina selvästi vakiintuneet. Talouskurimuksesta hyperinflaatioineen ja ruplan devalvointeineen 1990-luvun puolivälin jälkeen talous on päässyt keskeisimmillä talouden tunnusluvuilla mitattuna hyvälle kasvu-uralle. Suotuisa kehitys perustuu ennen kaikkea menestyvään öljy- ja kaasuteollisuuteen. Talouskasvun tulo- ja työllisyysvaikutukset ovat kuitenkin jakautuneet alueellisesti epätasaisesti keskittyen suurimpiin metropoleihin ja öljynjalostusalueille. Rahoitusmarkkinoiden kehittymättömyys sekä lainojen korkotaso ovat hillinneet kotimaisia investointeja muille kuin energiasektorille. Suotuisa talouskehitys yhdistettynä korkeisiin öljyn vientituloihin voi jatkossa johtaa ruplan revalvoitumiseen, mikä heikentäisi Venäjällä tuotettujen hyödykkeiden ulkomaista hintakilpailukykyä.

Metsien omistusta ja käyttöä säätelevän lainsäädännön pitkittynyt uudistaminen on merkittävimpiä niistä lainsäädäntöön liittyvistä kysymyksistä, joilla on ollut metsäsektorin ulkomaisia investointeja hidastava vaikutus. Metsälain uudistukseen liittyvät ratkaisut metsän omistusmuodoista, oikeuksista ja vastuista sekä ulkomaisten toimijoiden mahdollisuuksista hankkia metsäomaisuutta tai hakkuuoikeuksia vaikuttavat ratkaisevasti Luoteis-Venäjälle suuntautuviin metsäinvestointeihin. Venäjä on ulkomaisen investoijan näkökulmasta pysynyt nopeiden, vaikeasti ennakoitavien hallinnollisten ja poliittisten muutosten alueena. Verotukseen, tullaukseen ja työlainsäädäntöön on tehty toistuvasti ulkomaisten investoijien toimintaa hankaloittavia muutoksia. Poliittinen huoli ulkomaisen omistuksen vaikutuksista Venäjän luonnonvaroihin sekä julkisuudessa vaaditut rajoitukset ulkomaisille toimijoille luovat lisäepävarmuutta pitkän aikavälin suunnittelulle.

Metsäteollisuuden kehittämistä edistävät rakenteelliset muutokset ovat Venäjällä jääneet muiden teollisuuden toimialojen varjoon, vaikka tuotantolaitoksia on vähitellen ajanmukaistettu ja uusia rakennettu Luoteis-Venäjällä niin paikallisin kuin ulkomaisin voimin. Luoteis-Venäjän tasavalloille ja alueille näillä investoinneilla on ollut merkittäviä tulo- ja työllisyysvaikutuksia. Ulkomaisten yritysten investointien laadullinen muutos nykyisestä matalan teknologian yksiköistä kohti suuria puumääriä käyttäviä yksiköitä edellyttää metsäsektorin toimintaympäristössä muutoksia, joilla olosuhteiden ennustettavuus paranee nykyisestä. Kokonaisen yhteiskunnan, talouden ja toimintakulttuurinkin uudistaminen on kuitenkin valtava prosessi ja edistymisestä huolimatta suuri osa investointiympäristöä heikentävistä tekijöistä on edelleen olemassa.

Julkaisu: Holopainen, Päivi, Ollonqvist, Pekka & Viitanen, Jari. 2006. Factors Affecting Investments in Northwest Russian Forest Sector and Industry. Metlan työraportteja 32. 49 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi