Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 16.8.2006

Ektomykorritsasienet yhteydessä puiden kasvunopeuteen

Metsissämme puiden kasvulle ja hyvinvoinnille elintärkeiden symbionttisten ektomykorritsasienien monimuotoisuus on valtavan suuri, vaikka isäntäpuulajeja on vain muutamia. Puulajiston monimuotoisuuden tiedetään heijastuvan maanalaiseen mykorritsayhteisöön, mutta saman puulajin eri yksilöiden vaikutuksesta mykorritsayhteisöön ei ole tietoa. Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tutkimuksen mukaan puiden kasvunopeus on yhteydessä ektomykorritsayhteisön monimuotoisuuteen ja rakenteeseen. Näyttäisi, että puun kasvulle juuriston kokoa ja morfologiaa tärkeämpää on juuristossa elävä ektomykorritsayhteisö.

Mitä monimuotoisempi mykorritsayhteisö on, sitä nopeakasvuisempia isäntäpuut ovat. Hidaskasvuisilla kuusiklooneilla ektomykorritsojen monimuotoisuus oli alhaisempi kuin nopeakasvuisilla mutta lisäksi havaittiin joitain eroja mykorritsayhteisöjen rakenteissa kasvunopeudeltaan samanlaisilla kuusiklooneilla. Nopeakasvuisilla kuusiklooneilla paljon ulkorihmastoa muodostavien sienien suhteellinen osuus oli suurempi kuin hidaskasvuisilla kuusiklooneilla. Hienojuuriston tiheys ja haaroittuneisuus eivät korreloineet mykorritsojen monimuotoisuuden kanssa. Havainnot erilaisista mykorritsayhteisöistä puuyksilöiden välillä viittaavat myös siihen, että boreaalisten metsien suuri ektomykorritsamonimuotoisuus ja sienien laikuittainen esiintyminen voivat osittain olla seurausta puuyksilöiden erilaisista vaikutuksista mykorritsayhteisöön. Kenttäkokeessa verrattiin kahdeksan eri kuusikloonin (Picea abies L. Karst) ektomykorritsayhteisöjä. Koealana oli kuusen kloonikoe, jonka metsänjalostussäätiö oli perustanut 1994 avohakkuualueelle satunnaistettujen lohkojen muotoon. Mykorritsanäytteet kerättiin syksyllä 2003 ja ne tunnistettiin molekyylibiologisin menetelmin.

Tutkimus oli osa Metlan hanketta "Kuusen genotyypin vaikutus mykorritsalajistoon, maan hajottamamikrobistoon ja niiden toimintaan"

Julkaisu: T. Korkama, A. Pakkanen and T. Pennanen. 2006. Ectomycorrhizal community structure varies among Norway spruce (Picea abies) clones. New Phytologist 171: 815–824.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi