Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 8.8.2006

Suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä 13 prosenttia metsäalasta

Suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä (metsä- ja kitumaa) on Suomessa 2,9 miljoonaa hehtaaria eli 13 prosenttia metsäalasta. Näistä varsinaisia suojeltuja metsiä on 2,1 miljoonaa hehtaaria (9 %). Suojelluista metsistä yli 90 prosenttia kuuluu tiukasti suojeltuihin, jotka eivät ole käytettävissä puuntuotantoon. Pinta-alaltaan suurimpia suojelualuetyyppejä ovat erämaa-alueet ja kansallispuistot.

Metsien suojelualuetilasto perustuu Metsien suojelun luokittelun ja tilastoinnin yhtenäistämistyöryhmän (SUTI) vuonna 2002 laatimiin tilastointiperiaatteisiin. Tilaston pinta-alatiedot on koostettu Metsähallituksen, ympäristöministeriön, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion, Metsäntutkimuslaitoksen, Metsäteollisuus ry:n ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen toimittamista tiedoista.

Pääosa suojelluista ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevista metsistä sijaitsee Pohjois-Suomessa, jossa niitä on 2,5 miljoonaa hehtaaria eli 22 prosenttia metsäalasta (metsä- ja kitumaan pinta-alasta). Suojeltuja Pohjois-Suomen metsistä on 1,8 miljoonaa hehtaaria (16 %). Etelä-Suomessa vastaavat luvut ovat 0,4 miljoonaa (4 %) ja 0,3 miljoonaa (2 %) hehtaaria. Tiukasti suojeltujen metsien osuus on Pohjois-Suomessa 15 % ja Etelä-Suomessa 2 % metsäalasta.

Edelliseen, vuonna 2002 laadittuun tilastoon verrattuna suojeltujen metsien pinta-ala lisääntyi 17 prosenttia ja tiukasti suojeltujen 13 prosenttia. Rajoitetussa metsätalouskäytössä olevien metsien pinta-ala sen sijaan väheni viidenneksen.

Metsä- ja kitumaan lisäksi suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia alueita oli joutomaalla ja muissa maaluokissa 1,9 miljoonaa hehtaaria. Kaikkiaan näiden alueiden kokonaispinta-ala Suomessa on 4,8 miljoonaa hehtaaria, noin 18 prosenttia metsätalousmaan pinta-alasta. Lähes 90 prosenttia niistä sijaitsee valtion mailla.

Suojelualuetilastot ovat saatavilla Metsäntutkimuslaitoksen Metinfo Metsätietopalvelussa. Tilastot esitetään metsäkeskuksittain, maa- ja suojeluluokittain sekä suojelualuetyypeittäin 1.1.2005 tilanteeseen perustuen. Esitetyt pinta-alat kattavat maa-alan ilman vesialueita. Jatkossa tilastot pyritään päivittämään vuosittain.

Metsämaan osuus Suomen maapinta-alasta on 67%. Puustoisen maan osuus (mukana kitumaa) Suomen maapinta-alasta on 76%.

Suojeltujen ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevien metsien pinta-alat

 
Koko maa
Etelä-Suomi
Pohjois-Suomi
 
1 000 ha
Osuus, %
1 000 ha
Osuus, %
1 000 ha
Osuus, %
Kokonaispinta-ala (metsä- ja kitumaa, VMI 9 1996–2003)
23 008
100,0
11 595
100,0
11 413
100,0
Suojellut ja rajoitetussa metsätalous-käytössä olevat metsät
2 881
12,5
422
3,6
2 459
21,5
Suojellut metsät
2 058
8,9
257
2,2
1 802
15,8
  Tiukasti suojellut metsät
1 885
8,2
203
1,8
1 682
14,7
  Suojellut metsät, joissa varovaiset hakkuut ovat mahdollisia
173
0,8
53
0,5
120
1,1
Rajoitetussa metsätalouskäytössä olevat metsät
823
3,6
165
1,4
657
5,8

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi