Metsäntutkimuslaitos
Tiedote 27.07.2006

Aluskasvillisuuden biomassaa voidaan arvioida peittävyyden perusteella

Havumetsien aluskasvillisuuden peittävyysprosentin arvioinnin avulla pystytään määrittämään biomassa kasvillisuutta vahingoittamatta. Biomassan ja peittävyyden välistä suhdetta voidaan hyödyntää mallinnettaessa metsäekosysteemiä tai hiilen kiertoa.

Boreaalisen havumetsävyöhykkeen metsillä on tärkeä merkitys globaalissa hiilen kierrossa. Metsäkasvillisuus ja -maa voivat toimia merkittävinä ilmakehän hiilidioksidin nieluina eli hiilen sitojina. Riippuen maankäytöstä, metsänhoidosta ja ympäristöolosuhteista metsäkasvillisuus ja -maa myös vapauttavat hiiltä, jolloin ne toimivat hiililähteenä.

Kun suoria biomassamittauksia ei ole saatavilla, peittävyyden arviointiin perustuvan menetelmän avulla saadaan nopea arvio pohjakerroksen ja kenttäkerroksen maanpäällisen biomassan määrästä kangasmailla ja suometsissä. Pohjakerrokseen luokitellaan jäkälät ja sammaleet. Kenttäkerroksen kasveja ovat puolestaan heinät, ruohot ja varvut. Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) kehitettyä mallia voidaan soveltaa Fennoskandian boreaalista kasvillisuusvyöhykettä vastaavissa olosuhteissa.

Peittävyyden arviointiin perustuvia kasvillisuusanalyysejä on laajasti saatavilla. Suomessa on kerätty valtakunnan metsien inventoinnissa (VMI) systemaattisesti tietoa aluskasvillisuuden peittävyydestä.

Metlan tutkimuksessa hyödynnettiin selvityksiä, joissa aluskasvillisuuden peittävyysprosentti oli määritetty visuaalisesti joko tarkastelemalla yksittäisiä lajeja tai lajiryhmiä, kuten jäkäliä. Kasvillisuushavaintoja oli tehty yhteensä 224 koealalla kangasmailla ja 195 koealalla suometsissä.

Julkaisu: Muukkonen, P., Mäkipää, R., Laiho, R., Minkkinen, K., Vasander, H. & Finér, L. 2006. Relationship between biomass and percentage cover in understorey vegetation of boreal coniferous forests. Silva Fennica 40(2): 231–245.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi