Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 25.07.2006

Satelliitti- ja ilmakuvien yhdistelmällä tarkkuutta metsäkartoitukseen

Satelliittikuvien ja ilmakuvien yhdistelmä antaa parempia tuloksia metsäkartoitukseen kuin kumpikaan kuvatyyppi yksinään käytettynä. Pelkkään satelliittikuvatulkintaan verrattuna tarkkuus parani Metlan tutkimuksessa jopa 17 prosenttia.

Metlassa valtakunnan metsien inventointia (VMI) varten kehitetyssä monilähteisessä metsien inventointimenetelmässä voidaan tuottaa karttamuotoista tietoa metsävaroista. Karttamuodossa on mahdollista esittää puustotunnuksia, joita ovat puuston tilavuus, keskipituus, ikä ja pohjapinta-ala. Metlan tutkimuksessa selvitettiin satelliittikuvien sekä korkea- ja vääräväri-ilmakuvien käyttöä puustotunnusten arviointiin Metlassa kehitettyä puuston monilähdeinventointitekniikkaa soveltamalla.

Uutta tietoa perinteisen satelliittikuvatulkinnan avuksi toivat sekä korkeailmakuva että vääräväri-ilmakuva. Molempien ilmakuvatyyppien maastoresoluutio on erotuskyvyltään tarkka. Tarkka resoluutio antaa erityisesti mahdollisuuden kuvan tekstuuripiirteiden hyödyntämiseen. On kuitenkin muistettava, että yhden 180x180 km laajuisen satelliittikuvan käsittely on yksinkertaisempaa kuin ilmakuvien, sillä ilmakuvien kattama alue on pienempi. Ilmakuvat on koottava suuremmiksi mosaiikeiksi, jotta ne kattaisivat tarvittavan määrän maastokoealoja.

Tutkimuksen tarkoituksena oli sekä tuottaa eri puustotunnuksista karttoja että luoda erisuuruisista alueista metsätilastotietoja. Latvuspeittävyyden arviointiin kehitettiin tilastollisia, mitattuun latvuspeittoaineistoon perustuvia malleja. Muut tutkittavat muuttujat johdettiin VMI:n koeala- ja puumittauksista. Hankkeessa tutkittiin vain sellaisten puuston latvuspeittoa ja rakennetta kuvaavien tunnusten arviointia, joka voitiin johtaa normaalista VMI-maastotiedosta tai pienistä maastossa tehtävistä lisämittauksista. Tutkittuja tunnuksia olivat muun muassa latvuspeittävyys, runkoluku ja sen jakautuminen eri läpimittaluokkiin sekä keskiläpimitta.

Tutkimuksessa käytettyjen satelliittikuvien resoluutio oli 25 metriä, korkeailmakuvien metri ja vääräväri-ilmakuvien puoli metriä. Tutkimuksen tekeminen aloitettiin vuonna 2003. Tutkimus valmistui tänä keväänä. Tätä "Puuston latvuspeittoon ja tilajärjestykseen liittyvien tunnusten estimointi kaukokartoitusaineistosta" -nimistä hanketta rahoitti Marjatta ja Eino Kollin säätiö.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi