Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 07.07.2006

Luonnonarvokaupassa keskeistä päätösvallan säilyttäminen, vapaaehtoisuus ja palkkio

Metsänomistajien näkemyksiä luonnonarvokaupan sopimusehdoista tutkittu

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO) tavoitteena on nykyistä paremmin turvata metsäisille luontotyypeille ja uhanalaisille lajeille tärkeitä elinympäristöjä ja metsien rakennepiirteitä. Lisäksi METSO-ohjelman kokeiluhankkeissa käytettävillä uusilla monimuotoisuuden turvaamiskeinoilla pyritään lisäämään metsien suojelun yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä ja vähentämään siihen liittyneitä ristiriitoja. Luonnonarvokaupan kokeiluhanke käynnistyi vuonna 2003 Satakunnassa. Luonnonarvokaupassa metsänomistajat tarjoavat vapaaehtoisesti omistamiaan kohteita määräaikaisen suojelun piiriin ja saavat tästä palkkion. Tutkimuksessa selvitettiin metsänomistajien näkemyksiä luonnonarvokaupan ja sen sopimusehtojen hyväksyttävyydestä.

Tulosten mukaan metsänomistajien hyväksyttävänä kokeman monimuotoisuuden turvaamiskeinon on sisällettävä vapaaehtoisuuden sekä omistusoikeuden ja päätösvallan säilymisen elementit. Vaikka omistaja mieltäisi monimuotoisuuden turvaamiskeinon sinänsä hyväksyttäväksi, osallistuakseen sopimussuojeluun hän tarvitsee myös omakohtaisen motiivin. Motiivina voi olla muun muassa kiinnostus luontoa kohtaan tai mahdollisuus hyödyntää metsää taloudellisesti luonnonsuojelun kautta.

Metsänomistajan omaan päätökseen osallistua luonnonarvokauppaan vaikutti erityisen voimakkaasti palkkion saaminen ja monella myös sen määrä. Osa toivoi palkkion korvaavan kaikki suojelusta sopimuskauden aikana aiheutuvat taloudelliset menetykset. Osa koki palkkion maksettavan nimenomaan luonnonarvojen säilyttämisestä, jolloin sen katsottiin olevan osoitus yhteiskunnalta siitä, että metsänomistaja tekee arvokkaan ratkaisun, jonka rahoitukseen koko yhteiskunta osallistuu.

Luonnonarvokaupan hyväksyttävyyttä lisäsi sopimuksen määräaikaisuus, koska alueen hallinnan tunne säilyi edelleen omistajalla. Sitovia suojeluratkaisuja ei haluttu tehdä seuraavan sukupolven puolesta. Luonnonarvokauppasopimuksia oltiin kuitenkin halukkaita jatkamaan sopimuskauden päättyessä, mutta mahdollisuutta arvioida oma taloudellinen tilanne ja motivaatio suojeluun uudestaan pidettiin tärkeänä.

Luonnonarvokauppa vastasi yleensä metsänomistajien toiveita hyväksyttävästä monimuotoisuuden turvaamiskeinosta. Kehitystarpeina nähtiin, että sopimuksen tulisi olla selkeämmin yhteisen neuvottelun tulos ja metsänomistajilla tulisi olla enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa sopimusehtoihin. Lisäksi metsäammattilaisten toivottiin informoivan metsänomistajia heidän tilojensa luontoarvoista sekä mahdollisista sopimuskohteista.

Julkaisu: Hanna Kumela & Terhi Koskela. 2006. Metsänomistajien näkemyksiä luonnonarvokaupan ja sen sopimusehtojen hyväksyttävyydestä. Metsätieteen aikakauskirja 2/2006: 257–270.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi