Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 30.06.2006

LIFE to Koli -hanke parantaa Kolin kansallispuiston luontoarvoja

Vuonna 2003 käynnistyneen Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) koordinoiman LIFE to Koli -hankkeen töitä viimeistellään kesällä 2006. Hankkeen tavoitteena on turvata ja kohentaa Kolin kansallispuiston Natura 2000 -alueen suojelutasoa. Hanke on ennallistanut ja hoitanut Kolin luontoa jo 115 hehtaarilla. Ennallistamistyöt ovat kohdistuneet kansallispuiston alueella sijaitseviin, ennen puiston perustamista istutettuihin ja ojitettuihin metsiin. Lisäksi hankkeessa laajennetaan Kolin kaskialueita ja niittyjä sekä kunnostetaan kuusettuvia lehtoja.

Aiemmin vuosina 2003–2005 LIFE to Koli -hankkeen toimin on kaskettu yhteensä 11 hehtaaria, tehty ennallistamispolttoja 18 hehtaarilla, lisätty lahopuuta puita kaulaamalla sekä kaatamalla yhteensä 59 hehtaarilla ja ennallistettu soita yhteensä 28 hehtaarin alueella. Kuluvana kesänä kasketaan 5 hehtaaria sekä tehdään ennallistamispolttoja 13 hehtaarilla ja lahopuun lisäämistä 16 hehtaarilla. Hankkeen suunnitelmien mukaiset ojitettujen soiden ennallistamiset on jo toteutettu. Viime syksynä käynnistynyttä lehtojen hoitoa jatketaan kuluvan kesän aikana, jolloin hoidettujen lehtoalueiden kokonaispinta-alaksi kertyy 8 hehtaaria. Hankkeessa on myös raivattu umpeen kasvaneita niittyjä ja hakamaita. Puiston eteläpäässä sijaitsevan Seppälän perinnetilan hakamaiden hoidossa avustaa tänä kesänä 11 lampaan lauma. Lampaiden laidunnusta on tarkoitus jatkaa myös tulevina kesinä.

LIFE to Koli -hanke päättyy tulevana syksynä, mutta hankkeessa laadittujen 20 vuoden ennallistamissuunnitelman, 50 vuoden kaskisuunnitelman sekä 10 vuoden lehtojen hoitosuunnitelman ja perinneympäristöjen hoitosuunnitelman toteutus jatkuu myös hankkeen jälkeen. Näin Kolin Natura 2000 -alueen suojelutaso paranee ja alueella elävien harvinaisten ja uhanalaisten lajien elinmahdollisuudet kohentuvat myös jatkossa.

Hanke on lisännyt tutkimustoimintaa Kolilla. Metla on perustanut vuosina 2004–2006 kansallispuiston metsiin yli sata pysyvää koealaa. Niiltä kerättävien tietojen avulla selvitetään tarkemmin, miten ennallistaminen vaikuttaa puustoon, pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuuteen sekä sienilajistoon. Kuusikoissa tutkitaan metsätuhoja aiheuttavan hyönteisen eli kuusen kirjanpainajan populaation kehitystä houkutepyydysten avulla. Pyydyksiä on sijoitettu sekä kansallispuiston ennallistamiskohteille että puistoa ympäröiviin yksityismaiden talousmetsiin. Kirjanpainajatutkimuksella selvitetään, kasvaako kansallispuiston lähialueiden talousmetsien tuhoriski ennallistamistoimien seurauksena. Samalla saadaan tietoja, joiden avulla voidaan estää metsätuhojen syntyminen.

Euroopan Unionin osittain rahoittamaan LIFE to Koli -hankkeeseen osallistuvat Metlan lisäksi Joensuun yliopisto ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus. Kuluvana vuonna hankkeen maastotöihin on voitu palkata kestoltaan 4–6 kuukauden työsuhteisiin kaikkiaan kuusi paikallista työntekijää. Lisäksi hankkeessa työskentelee määräaikaisissa työsuhteissa useita opiskelijoita ja metsäalan koulutuksen saaneita. Hankkeesta kertovat esittelytaulut ovat nähtävinä sekä Luontokeskus Ukossa että Kolin Kulmakivessä. Loppukesällä kansallispuiston eteläosaan avataan uusi opetuksellinen luontopolku ”Ennallistajan polku”, joka reittioppaan ja esimerkkikohteiden sekä niille sijoitettujen opastaulujen avulla havainnollistaa LIFE to Koli -hankkeessa toteutettuja toimenpiteitä ja niiden merkitystä kansallispuiston luontoarvoille.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi