Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 27.06.2006

Kantohinnan vaikutuksessa puuntarjontaan eroja metsäkeskusten välillä

Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) työraportissa on julkaistu alustavia tuloksia raakapuun tarjonnan joustoista metsäkeskusten välillä. Puun tarjonnassa on havaittavissa puutavaralajista riippumatta eroja metsäkeskusten välillä. Erityisesti eroja havaittiin puun tarjonnan lyhyen aikavälin hintajoustoissa.

Suomen puumarkkinoita on tutkittu valtakunnan tasolla melko paljon, kun taas aluetason analyysia puun tarjonnan herkkyydestä hinta-, puuvaranto- ja korkovaihteluihin ei ole aiemmin tehty. Lyhyen aikavälin hintajoustot osoittavat puun tarjonnan olevan herkkää puun hinnan muutoksille (joustot välillä 0,86–3,54). Pitemmällä aikavälillä hintajoustot olivat kuitenkin yleensä 1:tä pienempiä, jolloin hinnan muuttuessa esimerkiksi 10 prosentilla, sen aiheuttama tarjonnan muutos jää hinnanmuutosta pienemmäksi. Kuusitukin tarjontaan hintaodotukset vaikuttivat nykyhintatasoa enemmän. Tilastolliselle analyysille ongelmia tuottivat puuvarantosarjojen ominaisuudet, minkä vuoksi tuloksia voidaan pitää alustavina.

Työssä tutkittiin ekonometrisen mallin avulla kantohintojen, puuvarannon ja korkokannan vaikutusta yksityismetsänomistajien puun tarjontaan metsäkeskustasolla Suomessa. Tavoitteena oli estimoida eri puutavaralajeille tarjonnan hinta-, puuvaranto- ja korkojoustot metsäkeskuksittain ja selvittää, onko joustoissa eroja metsäkeskusten välillä. Aikasarja-aineisto mänty-, kuusi-, ja lehtitukin sekä mänty-, kuusi- ja lehtikuidun markkinoista kattoi vuodet 1983–2004.

Tulokset puuntarjonnan eroista Suomen eri alueiden välillä ovat hyödyllistä lisäinformaatiota puumarkkinoiden toimivuudesta ja joustoestimaatteja voidaan käyttää syöttötietoina analysoitaessa Suomen metsäsektoria esimerkiksi alueellisilla metsäsektorimalleilla.

Julkaisu: Hänninen, R., Mutanen, A., Toppinen, A. 2006. Puun tarjonta Suomessa – aluetason ekonometrinen tarkastelu 1983–2004. Metlan työraportteja 29. 39 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi