Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 21.06.2006

BioSoil-hanke alkoi

Metla tutkii maaperän hiili- ja ravinnevarastojen muutoksia sekä aluskasvillisuuden lajistoa

Metsäntutkimuslaitos (Metla) aloittaa kesäkuussa 2006 tutkimuksen, jossa selvitetään Suomen metsien puuston, aluskasvillisuuden ja maaperän hiili- ja ravinnevarastojen suuruutta sekä näissä varastoissa viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneita muutoksia. Samassa tutkimuksessa kartoitetaan myös luonnon monimuotoisuuden tilaa tutkimalla noin 640 koealalla esiintyvien putkilokasvien lajisto sekä lahopuun määrä.

BioSoil-hanke toteutetaan kaikissa Euroopan unionin maissa. Tavoitteena on maakohtaisten tulosten lisäksi saada kokonaiskuva Euroopan metsämaiden ravinne- ja hiilivarastoista sekä luonnon monimuotoisuuden tilasta. Kukin unioniin kuuluva maa vastaa hankkeen toteuttamisesta omassa maassaan. Suomessa hankkeen toteuttaa Metla vuosina 2006-2007.

Hankkeen maaperätutkimuksissa selvitetään, kuinka paljon metsämaassa on kasveille käyttökelpoisia ravinteita ja hiiliyhdisteitä. Maan hiilivarastot syntyvät siten, että kasvit ensin sitovat itseensä hiilidioksidia ilmakehästä. Kuollessaan kasvit sitten palaavat maaperään, mutta kasvit hajoavat vain osittain takaisin hiilidioksidiksi ja vedeksi. Kun BioSoil-tutkimuksen tuloksia verrataan vuonna 1995 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen, saadaan tietoa mahdollisista muutoksista ja niiden syistä koko Euroopan unionin alueella. Hiilivarastoista saatavia tietoja käytetään myös kasvihuonekaasujen raportointijärjestelmän kehittämiseen.

Luonnon monimuotoisuutta selvitetään käynnistyvässä tutkimuksessa ensimmäistä kertaa näin laajassa mittakaavassa koko Euroopan unionin alueella. Yhteneväisillä menetelmillä toteutettu tutkimus mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden tilan arvioinnin eri maiden välillä. Luonnon monimuotoisuuden tutkiminen perustuu aluskasvillisuuden inventointiin sekä elävän ja kuolleen puuston mittauksiin. Aineisto tarjoaa myös mahdollisuuden tutkia puuston kasvun, maaperän ominaisuuksien ja kasvillisuuden lajirunsauden välisiä suhteita, koska kaikki nämä tunnukset mitataan samoilta koealoilta.

Lisäksi BioSoil-hankkeessa kehitetään koko Euroopan alueelle soveltuvia maaperän ja luonnon monimuotoisuuden seuranta- ja tutkimusmenetelmiä tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Hankkeessa kerättävää tutkimustietoa voidaan hyödyntää Suomessa myös muissa tutkimuksissa, kuten kasvupaikkaluokituksen, ilmastonmuutoksen ja laskeuman vaikutuksen tutkimisessa.

Euroopassa on toteutettu vuodesta 1985 alkaen metsien terveydentilan seurantaohjelmaa, jota on vuodesta 2003 alkaen kutsuttu Forest Focus -ohjelmaksi. Metsien terveydentilan seurantaohjelman perustamisen yhteydessä sovittiin myös erillistutkimuksista, joiden avulla tutkitaan luonnossa tapahtuvia muutoksia ja niiden syitä. Yksi näistä erillistutkimuksista on nyt toteutettava BioSoil-hanke. Suomessa seurannoista on huolehtinut Metsäntutkimuslaitos.

BioSoil-tutkimus toteutetaan valtakunnan metsien kahdeksannen inventoinnin yhteydessä perustetuilla koealoilla. Kaikkiaan noin 3000:sta koealasta tutkitaan tässä tutkimuksessa 640 kooltaan 400 m 2:n suuruista koealaa. Koealoilta kerätään maanäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa maahan varastoituneen hiilen ja ravinteiden määrittämiseksi. Ensin tutkimusalueelle kaivetusta kuopasta määritetään maannostyyppi, ja samalla maannos valokuvataan. Seuraavaksi arvioidaan pintakasvillisuuden peittävyys neljältä kahden neliömetrin suuruiselta näytealalta, ja lajimäärä koko koealan alueelta. Mittaukset ja maanäytteiden keruut tehdään metsikköä vahingoittamatta, myös maannoskuoppa peitetään mahdollisimman siististi jälkiä jättämättä.

Työn toteuttamista varten maa on jaettu maaperä- ja puustotutkimuksissa kahdeksaan ja kasvillisuustutkimuksessa 11 alueeseen. Jokaisella maaperä- ja puustotutkimusalueella toimii oma kolmen hengen maastoryhmä. Ryhmät ovat jo lähteneet liikkeelle. Kasvillisuustutkimusryhmät koulutetaan työhönsä juhannuksen jälkeisellä viikolla. Nämä 11 biologiryhmää aloittavat maastotyönsä, kukin omalla alueellaan, heinäkuun alussa.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi