Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 15.06.2006

Kaivosveden typenpoisto mahdollista bioreaktorissa jopa
+5 °C:ssa

Kaivosten rehevöittäviä ympäristövaikutuksia voidaan vähentää poistamalla kaivosvedestä bioreaktorikäsittelyllä räjähdysaineen palamattomat typpiyhdisteet. Kaivosveden oma mikrobisto on tehostanut puhdistusprosessia yhdessä uusien rakenneratkaisujen kanssa niin, että on päästy 90 % typenpoistoon jopa +5 °C:ssa. Alustavien tutkimustulosten perusteella matala lämpötila ei ole merkittävästi hidastanut biologista typenpoistoa bioreaktorissa.

Kaivosveden biologista ravinteiden poistoa on tutkittu puolen vuoden ajan Tekes projektissa (KAIRA) Metsäntutkimuslaitoksen Rovaniemen yksikössä yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen ja yritysten kanssa. Tutkimus jatkuu syksyyn 2007. Tutkimuksen tavoitteena on kaivostoiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentäminen. Projektin päärahoittajia ovat Tekes ja Euroopan unionin aluekehitysrahasto.

Tutkimuksen suurimmat haasteet ovat veden matala lämpötila ja veden suuresta määrästä johtuva melko alhainen typen pitoisuus. Kaivoksilla käytettävän räjähdysaineen palamattomasta osasta veteen liukenee typpiyhdisteitä: ammoniumia ja nitraattia. Näiden biologinen poistaminen vaatii sekä hapellisen käsittelyn että hapettoman käsittelyn ennen kuin typpi kaasuna haihtuu ilmakehään. Kaivosvettä syntyy kaivoksesta riippuen jopa miljoona kuutioita vuosittain. Kaivosvesi eroaa kaatopaikkojen suotovesistä esimerkiksi alhaisen biologisen hapenkulutuksen ja ravinteiden määrän suhteen. Nykyisin kaivosvettä puhdistetaan allaskäsittelyillä.

Projektin seuraava tavoite on bioreaktorin toiminnan tehostaminen taloudellisemmaksi. Täyden mittakaavan laitteiston mittasuhteiden ja toiminnan selvittämiseksi rakennetaan syksyllä Outokumpu Tornio Works´n Kemin kaivokseen tilavuudeltaan yhden kuution bioreaktori. Sillä pyritään alittamaan nyt saavutettu yhden tunnin viipymäaika. Myös luontainen typenpoisto ja sen tehostamisen mahdollisuudet kaivosalueilla ovat tutkimuksessa mukana.

Projektissa ovat mukana: Outokumpu Tornio Works Kemin kaivos, Scan Mining Oy:n Pahtavaaran kaivos, Kemphos Oy:n Siilinjärven kaivos, Agnico-Eagle Finland Kittilä Mine, Scandinavian Minerals Ltd. (Kevitsa), Anglo American Explorations B.V. plc Oy Forcit Ab, Tekno-Forest Oy, Sarlin Hydor Oy sekä Geologian tutkimuskeskus, Mineraalitekniikka.

Lisätietoja:

  • tutkija Katri Mattila, Metla/Rovaniemi, p. 050 391 4518,
    katri.mattila @ metla.fi
  • tutkija Jörg Langwaldt, GTK Mineraalitekniikka, p. 020 550 5826, jorg.langwaldt @ gtk.fi
  • KAIRA-projekti
Flag of European Union

 


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi