Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 13.06.2006

Kaupunkiluontoalueiden suunnittelua kehittävä GREENDECISION -tutkimus alkaa

Poikkitieteellisen GREENDECISION -tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaista ymmärrystä kaupunkiluontoa koskevan ekologisen ja sosiaalisen tiedon käytöstä kaavoitukseen ja viheralueiden suunnitteluun liittyvässä päätöksenteossa. Hanke myös kehittää uusia työkaluja viheralueita koskevan päätöksenteon tueksi.

Tutkimusprosessi edistää tiedonvälitystä ja yhteistyötä tutkijoiden, kaavoittajien, viheraluesuunnittelijoiden, päätöksentekijöiden sekä asukkaiden ja muiden osallisten välillä. Tutkimus lisää ymmärrystä ekologisen että kokemuksellisen tiedon välisistä yhteyksistä ja vastakkaisuuksista, sekä auttaa viemään päätöksentekoprosesseja kestävän kehityksen suuntaan. Tutkimusryhmän jäsenten aiemmat tutkimukset ja keskinäinen yhteistyö tarjoavat tutkimukselle vankan pohjan. Samalla tutkimustulosten asiantuntevan tulkinta ja hyödyntäminen paranevat.

Samassa tutkimuksessa ekologinen ja sosiaalinen näkökulma
GREENDECISION on Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) ja Helsingin yliopiston yhteistutkimus. Metla vastaa hankkeen kokemuksellisten tutkimusosioiden läpiviennistä ja yliopistolla suoritetaan ekologiset tutkimukset.

Metlan osuudessa MMM Maija Sipilä tutkii kaupunkiluontoon liittyvän kokemuksellisen tiedon käyttöä ja asukkaiden osallistumisen onnistumista kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tutkimuksessa kehitetään menetelmiä, joiden avulla voidaan arvioida suunnitteluprosesseja toisaalta kokemuksellisen tiedon käytön ja toisaalta osallisuuden näkökulmasta. Tietoa kerätään testaamalla näitä menetelmiä käytännön suunnitteluhankkeissa erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Tavoitteena on kehittää kaupunkien maankäyttö- ja viheraluesuunnittelua. Hankkeessa laaditaan kriteerit, joiden avulla voidaan arvioida kaupunkisuunnittelun ja viheralueiden suunnittelun prosesseja kokemuksellisen tiedon ja osallisuuden näkökulmista. Samalla selvitetään kokemuksellisen tiedon saatavuutta, laatua ja käyttöä kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa ja arvioidaan suunnitteluprosessien onnistumista, esimerkiksi osallistumismahdollisuuksien ja päätösten laatua, erilaisten osallisten kannalta. Kun yhdistetään GREENDECISION -tutkimuksen eri osissa koottu tieto, voidaan entistä paremmin ymmärtää sosiaalisten ja ekologisten arvojen suhdetta suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä suunnitteluun osallisten henkilöiden arvomaailmassa.

Tutkimusmenetelminä käytetään kirjallisuuskatsausta, suunnittelun eri osapuolten haastatteluja, ryhmäkeskusteluja, kyselyjä, suunnitteludokumenttien analyysia ja osallistuvaa havainnointia suunnittelun osallistumistilaisuuksissa. Tutkimus rakentuu aiemmin toteutetun Neighbouwoods -projektin ja meneillään olevan ’Kaupukiviheralueiden arvo ja merkitys asukkaille’ -hankkeen pohjalle. Kokemuksellista tietoa selvittävän osuuden toteuttamisesta vastaa Metlan Rovaniemen yksikkö professori Liisa Tyrväisen johdolla.

Ekologista tietoa käsittelevässä osassa, joka toteutetaan Helsingin yliopistossa, tutkitaan ekologisen tiedon merkitystä kaupunkien maankäytön suunnittelussa. Tarkastelun kohteina ovat poliittiset päätöksentekoprosessit, tulevaisuuden maankäyttömallit ja pitkän aikavälin ympäristömuutokset. Päätutkimuskysymykset ovat: Mitkä mekanismit vaikuttavat ekologisen tiedon huomioimiseen kaupunkien poliittisessa päätöksenteossa? Millä tavoin kaupunkisuunnittelun päätöksentekoa voidaan valmentaa kohtaamaan tulevaisuuden maankäyttöpaineet viheralueita kohtaan? Millä tavoin kaupunkisuunnittelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa voidaan huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset kaupunkiluontoon ja sen monimuotoisuuteen?

Suomen Akatemian rahoittaman GREENDECISION-tutkimushankkeen kesto on kolme vuotta. Hankkeen toteutumista seuraa kansainvälisistä asiantuntijoista ja Helsingin kaupungin edustajista koottu ohjausryhmä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi