Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 12.06.2006

Ilmastonmuutos näkyy vuodenaikojen muuttumisena

Ilmaston muutoksen on arvioitu nostavan vuoden keskilämpötilaa 3-7 astetta ja sademäärää 5-40 prosenttia Suomessa vuoteen 2080 mennessä. Sodankylässä tehtyjen lämpötilamittausten perusteella Lapin keskilämpötila ei ole vielä merkitsevästi muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana. Mutta ilmaston muuttuminen näkyy selvästi säiden vaihteluiden lisääntymisenä: kesät ovat aikaistuneet, syksyt pidentyneet ja talvet leudontuneet.

Tiedot ilmenevät Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemasta Ilmastonmuutos Lapissa -julkaisusta. Siinä tarkastellaan Lapin ilmaston kehitystä, luonnon sopeutumista muutoksiin ja ilmaston muuttumisen vaikutuksia poro- ja metsätalouteen sekä luonnonsuojeluun.

Ennustettu talvien sademäärän nousu kasvattaa lähitulevaisuudessa lumipeitteen paksuutta ja merkitsee porojen ravinnon saannin vaikeutumista. Talvien leudontuessa myös riski suojasäiden aiheuttamasta lumen kovettumisesta kasvaa, ja vaikeuttaa porojen ravinnon hankintaa. Sen sijaan kevään aikaistuminen parantaa porojen kuntoa, koska kevätvihannan määrä lisääntyy. Varhainen kevään tulo ei kuitenkaan pysty kompensoimaan erityisen runsaasta lumesta tai maanpinnan jäätymisestä johtuvaa porojen kuolleisuutta ja vasamäärän vähenemistä.

Ilmaston muuttuminen vaikuttaa toteutuessaan myös metsien hoitoon ja puunkorjuuseen. Metsän kasvun paraneminen ja eteläisimpien puualkuperien käytön yleistyminen mahdollistavat puunkäytön lisäämisen. Toisaalta puunkorjuu talvella voi hankaloitua ja erilaisten metsätuhojen todennäköisyys kasvaa. Esimerkiksi myrskytuhoriskin kasvaminen saattaa edellyttää muutoksia harvennusmenetelmiin.

Ilmasto on pohjoisilla alueilla vaihdellut vuosisatojen ja vuosituhansien aikana huomattavasti. Lajit ja pohjoiset metsäekosysteemit ovat tämän seurauksena sopeutuneet myös suuriin ilmaston vaihteluihin. Kuitenkin aikaisemmin vallinneissa oloissa esiintyneet ekosysteemit ovat olleet hyvinkin erilaisia nykypäivään verrattuna, mikä on seurausta vaihtelevasta lajien sopeutumiskyvystä. Sen vuoksi nykyolojen perusteella johdetut metsien käsittelytavat tai esimerkiksi monimuotoisuuden käsite sellaisena kuin se nykylajiston ja metsäekosysteemien esiintymisen perusteella ymmärretään, eivät välttämättä päde muuttuneissa ilmasto-oloissa.

Ilmastonmuutos Lapissa – näkyvätkö muutokset –sopeutuuko luonto -julkaisun artikkelien kirjottajina on asiantuntijoita Metlasta, Ilmatieteenlaitokselta, Helsingin yliopistosta ja Metsähallituksesta.

Julkaisu: Nikula, Ari & Varmola, Martti (toim.). Ilmastonmuutos Lapissa – näkyvätkö muutokset – sopeutuuko luonto? Metlan työraportteja 25. 58 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi