Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 09.06.2006

Metlan metsäalan tulevaisuusraportti julkistettiin

Metsäala biotalouden veturiksi

Suomen metsäala on nyt ja tulevaisuudessa merkittävässä murroksessa. Metsäntutkimuslaitoksen selvityksessä osoitetaan, että metsäala voi selvitä muutoksista ja jopa vahvistua niiden kautta. Selvitys esittää kaksi vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi sekä kolme mahdollista, äkillistä ja suurta muutosta, joihin tulisi varautua. Lopuksi arvioidaan keinoja, miten tulevaisuudenkuvat voisivat toteutua. Raportti ei esitä poliittista linjausta, vaan vaihtoehtoja poliittisen päätöksenteon taustaksi.

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on laatinut maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta metsäalan tulevaisuusraportin. Raportissa esitetään arvio metsäalan toimintaympäristön kehityksestä vuoteen 2015, vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia sekä niiden toteutumista edistävien politiikkatoimenpiteiden alustava kartoitus. Maa- ja metsätalousministeriö hyödyntää raporttia omaa tulevaisuuskatsaustaan varten ja Kansallisen metsäohjelman 2010 tarkistuksessa.

Suomen metsäala on murroksessa, mikä on seurausta globaalissa toimintaympäristössä, Suomen kansantaloudessa sekä yhteiskunnassa tapahtuneista ja näköpiirissä olevista muutoksista. Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden tuotannon kasvumahdollisuudet painottuvat korkean jalostusarvon tuotteisiin ja kokonaan uusiin tuotteisiin. Nykytuotteiden kannattavuutta parannetaan tuotantoa tehostamalla ja teknologiaa edelleen kehittämällä. Kaikkiaan metsäteollisuuden nykytuotteissa on kuitenkin Suomessa saavutettu tuotannon kasvun rajat, vaikka liikevaihto saattaakin nousta.

Bioenergian ja biojalosteiden tuotannon lisäämiseen liittyvät metsäalan lähitulevaisuuden suurimmat mahdollisuudet liiketoiminnan laajentamiseen, uusiin työpaikkoihin, teknologian vientiin ja metsävarojen käyttöön. Metsiin perustuvan bioenergian tuotanto ja käyttö monipuolistuvat. Tämä lisää myös metsäteollisuuden nykytuotteiden tuotannon kannattavuutta, koska yhteistuotanto on usein tehokkain tapa tuottaa uusia tuotteita. Bioenergian käytön lisäyksestä aiheutuu kuitenkin lisääntyviä haasteita metsien ekologialle ja monimuotoisuudelle.

Yhteiskunnan kehitys liittyen muun muassa talouden rakenteiden monipuolistumiseen, väestön keskittymiseen kaupunkeihin ja ikääntymiseen sekä uusien sukupolvien arvoihin johtaa muutoksiin metsien eri käyttömuotojen painoarvoissa. Metsiin liittyvien palvelujen ja metsien muiden kuin puuntuotannollisten käyttömuotojen merkitys hyvinvoinnille kasvaa entisestään. Luontomatkailualan kasvunäkymät Suomessa perustuvat pitkälti ulkomaisten asiakkaiden määrän lisäämiseen. Metsien virkistyskäytön keskeisin haaste liittyy virkistysmahdollisuuksien kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen - tarve kehittää palveluita erityisesti suurien väestökeskittymien lähialueilla lisääntyy. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamiselle haetaan kustannustehokkaita toteutustapoja erilaisista vapaaehtoisista toimista ja olemassa olevien suojelualueiden ennallistamisesta.

Metlan raportissa hahmotellut tulevaisuudenkuvat on nimetty "nykyrakenteiden kehittämisen" ja "aktiivisen muutoksen" vaihtoehdoiksi. Ensin mainitussa vaihtoehdossa n ykyrakenteet koetaan hyviksi ja turvallisiksi, eikä niitä pyritä aktiivisesti muuttamaan. Muutoksiin liittyviä riskejä korostetaan enemmän kuin nykyrakenteisiin liittyviä. Tehdään toimintaympäristön muutoksista ja sopimuksista aiheutuvat järkevät ja välttämättömät muutokset, jotka turvaavat nykyisen toiminnan kehittämisen. Aktiivisen muutoksen tulevaisuudenkuvassa arvioidaan monien nykyrakenteet muovanneiden vahvuustekijöiden olevan heikkenemässä tai hävinneen. Siksi panostetaan rakenteiden aktiiviseen uudistamiseen. Ollaan myös valmiita ottamaan riskejä mm. uusien tuotteiden, palveluiden ja toimintamallien kehittämisessä sekä odottamaan vasta pitkällä aikavälillä syntyviä tuloksia.

Maailmalla nopeasti kasvava energian tarve, ilmastonmuutos, kiinnostus uusiutuviin luonnonvaroihin perustuviin tuotteisiin sekä metsien merkitys virkistyksen ja terveyden lähteenä ovat eräitä merkittäviä muutosajureita, jotka muovaavat metsäalan toimintaympäristöä tulevina vuosikymmeninä. Metsäalalla on hyvät mahdollisuudet auttaa tuottamaan lisää aineellista ja aineetonta hyvinvointia entistä vähemmällä ympäristökuormalla. Tästä näkökulmasta Suomen metsäalan tulevaisuuden mahdollisuudet näyttävät hyviltä. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää kuitenkin nykyistä selvästi merkittävämpää panostusta metsäalan tutkimus- ja kehitystyöhön.

Metsien elinvoiman ja puuntuotoskyvyn turvaaminen pitkällä aikavälillä on tärkeää. Runsaat ja monipuoliset metsävarat ovat edellytys metsistä saatavan hyvinvoinnin kasvulle. Ne turvaavat korkealaatuisen puuraaka-aineen saatavuuden teollisuuden nykyisiin ja uusiutuviin tarpeisiin. Ne mahdollistavat yhteiskunnan hyvinvoinnille keskeiset muut käyttömuodot, mutta edellyttävät metsien eri käyttömuotojen nykyistä tehokkaampaa yhteensovittamista. Metsien säilyminen elinvoimaisina on myös keino varautua tuleviin ympäristönmuutoksiin.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi