Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 07.06.2006

Maailman metsävarojen arvioimisesta konferenssi Kotkassa
12.–16.6.2006

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n ja yli 60 valtion metsäalan huippuasiantuntijat kokoontuvat 12.-16.6. Kotkaan laatimaan suunnitelmia ja toimintaohjeita maailman metsien seuraavaa arviointia varten. Lisäksi mukana on muiden kansainvälisten järjestöjen edustajia, kuten Euroopan talouskomission, Trooppisten metsien organisaation, kansainvälisen Biodiversiteettisopimuksen ja kansainvälisen metsäntutkijoiden järjestön IUFRO:n edustajia. FAO:n ja Metsäntutkimuslaitoksen isännöimään kokoukseen osallistuu yli 80 metsävarojen asiantuntijaa. Kotka V -kokous järjestetään Kymenlaakson ammattikorkeakoulun metsä- ja puutalouden toimipisteessä Kotkassa.

Maailman metsävarat vähenevät, mutta häviämisnopeus on pienentynyt
Muutaman vuoden välein järjestetyissä Kotka -kokouksissa on sovittu määritelmät ja laadittu perusteet maailman metsävarojen arvioinneille. Kotka V -kokouksen tavoitteena on hyväksyä vuonna 2010 tapahtuvan metsävarojen arvioinnin periaatteet. Kokouksessa asiantuntijat arvioivat muun muassa vuoden 2005 globaalin metsävara-arvion pohjalta mitä osia 2010:n arvioissa tulisi vahvistaa ja mikä on kaukokartoituksen rooli kansallisten raporttien täydentäjänä. Inventointitiedon tuottaa jokainen maa itsenäisesti. Yksi suurimpia haasteita on yhteismitallisen eli vertailukelpoisen tiedon saanti. Mitä monipuolisempia tietoja eri maista halutaan, sitä enemmän on tarvetta tietojen harmonisoinnille.

Metsävarat lisääntyvät Euroopassa ja vähenevät Etelä-Amerikassa ja Afrikassa
Edellisen kokouksen pohjalta saatiin aikaan selvitys muun muassa maailman metsäpinta-alan, puuvarojen, metsien hiilivarannon, metsätuhojen ja metsien luonnontilaisuuden tilanteesta vuosina 1990-2005. Arvioinnin mukaan metsäpinta-ala on kasvanut Euroopassa ja osassa Aasiaa. Pohjois- ja Keski-Amerikassa tilanne on pysynyt ennallaan. Aasiassa metsävaroja kasvattivat vuosien 2000-2005 laajat metsitykset Kiinassa. Sen sijaan Etelä-Amerikassa ja Afrikassa metsäpinta-ala on vähentynyt. Maapallon metsäpinta-ala oli vuonna 2005 hieman alle neljä miljardia hehtaaria, mikä on kolmannes maa-alasta. Metsien muuttaminen maatalousmaaksi on jatkunut voimakkaana, noin 13 miljoonaa hehtaaria vuodessa. Tämä kehitys on jatkunut varsinkin Brasiliassa ja Indonesiassa.

Samaan aikaan metsänistutus ja metsien luonnollinen kasvu ovat hidastaneet metsien häviämistä. Kun ajanjaksona 1990-2000 nettohävikki oli 8,9 miljoonaa hehtaaria, vuosina 2000-2005 nettohävikki oli istutusten seurauksena pienentynyt 7,3 miljoonaan hehtaariin, joka sekin vastaa pinta-alaltaan Tsekin tasavallan tai Panaman kokoista valtiota.

Plantaasien ala on kasvanut, mutta silti niitä on vain 3,8 % metsäalasta
Plantaaseiksi arviossa luokitellaan yhden puulajin intensiivisesti hoidetut istutusmetsiköt. Metsittäminen on lisännyt niiden alaa erityisesti Aasiassa vuosien 1990-2005 välisenä aikana. Plantaasien ala vuoden 2005 arviossa oli 140 miljoonaa hehtaaria eli 3,8% koko maailman metsäalasta. Vuosina 2000-2005 plantaasien ala lisääntyi 2,8 miljoonaa hehtaaria vuodessa.

Metsien kestävä käyttö ja metsitys voivat lisätä metsien hiilinielua ja metsien hiilivarantoa. Arvion mukaan maailman metsät sitovat biomassaansa 283 gigatonnia hiiltä. Metsien biomassaan, kuolleeseen orgaaniseen ainekseen ja maaperään on sitoutunut 50% enemmän hiiltä kuin ilmakehään. Metsien hiilivarastot vähenivät Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, mutta lisääntyivät muilla alueilla. Biomassaan sitoutunut hiilivarasto pieneni maailmassa 1,1 gigatonnia vuosittain, mikä johtuu metsien vähenemisestä.

Taustaa
FAO perustettiin vuonna 1945 ja se on jäsenmäärältään suurin YK:n erityisjärjestö. Jäseninä on 189 valtiota. FAO kokoaa tietoa maa-, metsä- ja kalataloudesta sekä ravitsemuksesta ja tekee neuvonta- ja kehitystyötä eri puolilla maailmaa. Metsäasioissa FAO:n tärkeitä tehtäviä ovat muun muassa maailman metsävarojen ja metsien tilan seuranta sekä tieteellisesti pätevien metodien käytön edistäminen metsäinventoinneissa, kansallisten metsäohjelmien edistäminen ja YK:n metsäfoorumin työn tukeminen. FAO:n metsäosastossa työskentelee runsaat 120 henkeä, minkä lisäksi verkostoon kuuluvat eri maanosissa toimivat toimistot ja kehityshankkeet omine metsäasiantuntijoineen. FAO on koonnut ja analysoinut jäsenvaltioidensa toiveesta kansallisten inventointien tuottamia metsävara-arviointeja jo vuodesta 1946. Vuotta 2005 edeltävä arvio on vuodelta 2001 ja vastaa vuoden 2000 tilannetta.

Kotkassa on järjestetty aiemmin neljä kokousta vuosina 1987, 1993, 1996 ja 2002. Kotka V -kokouksen rahoittavat Suomen Ulkoministeriö sekä Maa- ja metsätalousministeriö. Kokoukset ovat saaneet tukea myös mm. Kotkan kaupungilta ja suomalaisilta metsäyhtiöiltä.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi