Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 06.06.2006

Neuvonnan ja tuen vuoroveto tuo tuloksia nuoren metsän hoidossa

Julkisen tuen ja neuvonnan sopiva yhdistelmä näyttäisi olevan toimivin keino edistää nuorten metsien hoitoa. Neuvonta edistää töihin ryhtymistä lisäämällä tietoa hoitotarpeista ja julkisesta tuesta. Suora julkinen tuki on kuitenkin ollut se neuvojan ”kättä pidempi”, jolla taimikonhoidon ja nuoren metsän kunnostuksen työmääriä on onnistuttu lisäämään.

Metlan tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti suoran julkisen tuen ja henkilökohtaisen neuvonnan vaikutuksia nuoren metsän hoitotöihin. Näihin luetaan taimikonhoito ja nuorten metsien kunnostushakkuut. Kun metsänhoitoon suunnattujen julkisten varojen ei voine juuri olettaa lisääntyvän, on erityisen tärkeää kohdistaa käytettävissä olevat voimavarat tarkoituksenmukaisesti.

Tulosten mukaan metsänomistajan osallistuminen neuvontaan lisäsi myös julkisen tuen käyttöä. Neuvonnalla on siten tukien tuntemusta ja käyttöä edistävä vaikutus. Neuvonta ja metsäsuunnitelma edistivät edelleen töihin ryhtymistä, ja neuvonnalla oli myös määrällistä vaikutusta. Hoitotöitä oli tehty sitä enemmän, mitä useammin omistaja oli osallistunut neuvontaan. Selvästi merkittävin määrällinen, tehtyjen hoitotöiden pinta-alaa lisäävä vaikutus oli kuitenkin suoralla julkisella tuella. Taloudellinen kannustin näyttää siis olevan neuvojalle varsinainen ”kättä pidempi”, joka turvaa työn loppuun saattamisen ja todella lisää työmääriä.

Taloudellisten arvojen painottuminen metsänomistajan tavoitteissa edisti tuen käyttöä ja siten välillisesti nuoren metsän hoitoa. Virkistyskäytön painottuminen lisäsi sekä hoitotöiden todennäköisyyttä että toteutunutta määrää. Puuntuotanto- ja virkistyskäyttötavoitteet tukivat siis tässä suhteessa toisiaan.

Suoralla tuella – taloudellisella kannustimella – oli tutkituista edistämiskeinoista selvästi suurin määrällinen vaikutus nuoren metsän hoitotöihin. Toisaalta neuvonta tekee julkista tukea tunnetuksi, ja se vaikutti myös työmääriin sekä suoraan että välillisesti. Koska neuvonnan ja suoran tuen vaikutukset näin kytkeytyvät yhteen, kysymys ei ole niinkään joko–tai-valinnasta niiden välillä. Toimivin tapa edistää esimerkiksi nuoren metsän hoitoa voi edelleen olla neuvonnan ja suoran tuen sopiva, toisiaan täydentävä yhdistelmä.

Julkaisu: Ville Ovaskainen, Harri Hänninen, Jarmo Mikkola, and Emmi Lehtonen. 2006. Cost-sharing and private timber stand improvements: A two-step estimation approach. Forest Science 52(1): 44–54.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi