Metsäntutkimuslaitos

Tiedote 02.06.2006

Siirtymätalousmaiden metsäsektori muutosprosessissa

Metla tutki metsäsektorin 15 vuoden siirtymäprosessin aikana tapahtuneita muutoksia

Viimeisten 15 vuoden aikana Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden metsäsektorien syvä ja nopea muutos on johtunut keskusjohtoisen järjestelmän hajoamisesta. Jotkut maista ovat selviytyneet muutoksesta menestyksekkäästi, toiset ovat vasta aloittamassa muutosprosessia. Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun yksikkö on tutkinut siirtymäprosessia ja sen tuloksia sekä tulevia toimintoja. Metlan työraportissa on julkaistu ehdotukset tarvittavien toimien aloittamiseksi sekä kansainvälisen keskustelun edistämiseksi.

Metsäsektorin uudistukseen menee useita vuosia, koska muutokset liittyvät osaamisen ja rakenteiden kehittämiseen yksityisellä metsäsektorilla, tehokkuuden parantamiseen metsien käsittelyssä, innovatiivisten, mutta tehokkaiden ja ympäristöystävällisten tekniikoiden käyttöönottoon sekä investointeihin infrastruktuuriin, informaatioon, viestintään ja teollisuuteen.

EU:n uusien jäsenmaiden etuna on niiden suora osallistuminen päätöksentekoprosessiin ja rahoituslähteiden hyödyntämiseen. Niillä on paljon kokemusta ja tietoa metsäsektorin uudistamisesta, jota voitaisiin hyödyntää myös muissa siirtymisprosessin maissa. Uudet EU-maat osallistuvat myös aktiivisesti kansainvälisiin prosesseihin.

Muissa siirtymäprosessin maaryhmissä, mukaanlukien Kaakkois-Euroopan, Itsenäisten valtioiden yhteisön maat Euroopassa ja Venäjän federaatio, on syytä kiinnittää erityistä huomiota laitosten perusrakenteiden perustamiseen useimmissa maissa, metsävaratietojen keruun, tilastoinnin, prosessoinnin ja levittämisen puuttumiseen joissakin maissa sekä tutkimus-, opetus-, valmennus- ja vuorovaikutusorganisaatioiden heikkouteen tai jopa puuttumiseen. Yksityinen metsäsektori voi lisäksi olla hauras tai puuttua kokonaan. Myös sodan jälkeinen uudelleenrakentaminen on tarpeen joissakin maissa.

Prosessin aloittaneista maista monet ovat nykyään EU:n jäseniä, ja maat haluavat jakaa kokemuksiaan. FAO:n Euroopan Metsätalouskomission (EFC) toukokuussa 2006 Slovakiassa pidetyssä 33. kokouksessa keskusteltiin metsäsektoria kohtaavista haasteista sekä siitä, mitä siirtymäprosessin aikana on opittu.

Metlan analyysi osoittaa, että siirtymisprosessi on edennyt eri tavoin eri maissa. Prosessin seurannassa pitää ottaa huomioon alkutilanne ja siirtymäprosessin ensimmäisessä vaiheessa toteutetut muutokset sekä viimeaikainen maakohtainen tilanne, jotta asianmukaiset toimenpiteet voitaisiin tunnistaa ja kyettäisiin valitsemaan parhaat ratkaisut. Maat on ryhmitelty alueittain. Ryhmittelyssä on huomioitu mahdolliset yhtäläisyydet ja siirtymisprosessin eri vaiheet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että samoja ratkaisuja olisi käytetty tai edes voitaisiin käyttää näissä ryhmissä. Ei ole mahdollista laatia yhtä siirtymisen mallia, jota kaikki maat voisivat seurata. EU:n uusissa jäsenmaissa siirtymisprosessi päättyi, kun maat liittyivät EU:hun toukokuussa 2004. Kuitenkin siirtymisprosessi kohti täyttä integraatiota, joka on suurimmaksi osaksi taloudellinen, tulee jatkumaan useita vuosikymmeniä.

On myös paljon uusia kysymyksiä, kuten lain valvonta, laittomat hakkuut ja korruptio. Olennaista on saada ihmiset sekä käsittelemään ongelmia että sitoutumaan niiden ratkaisemiseen . Ilman ihmisiä, jotka ymmärtävät metsäsektorin markkinatalouteen siirtymiseen liittyviä ongelmia, on prosessin menestys kyseenalainen. Sen vuoksi tärkeintä on osaamisen laajentaminen.

Julkaisu: Ilavský, Ján. 2006. 15 years of economies in transition: Lessons learned and challenges ahead for the forestry sector. A contribution to the work of the UNECE Timber Committee and the FAO European Forestry Commission. Metlan työraportteja 24. 74 s.

Lisätietoja:


Metsäntutkimuslaitoksen tiedotteet Internetissä: http://www.metla.fi/tiedotteet/    Metlan RSS-tiedotesyöte
Metla/Viestintä PL 18, 01301 VANTAA, puh. 010 211 2000, sähköposti: info @ metla.fi